Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

17.3.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 63/05)

1.

Op 12 maart 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Home Retail Group plc („Home Retail”,VK) en Durinicum (Consultancy) Ltd („Durinicum”,VK) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap over de onderneming Ogalas Ltd („Ogalas”, Ierland) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Home Retail: detailhandel in algemene koopwaar, huisinrichtingsartikelen en doe-het-zelf producten in het VK en Ierland (onder de namen „Homebase ”en „Argos”);

voor Durinicum: bouw, ontwikkeling en heropwekking;

voor Ogalas: detailhandel in huishoudelijke artikelen in Ierland (onder de naam „Home Store & More”).

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4616 — Home Retail/Durinicum/Ogalas, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel