Home

Zaak T-114/06 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 20 juli 2006 — Globe/Commissie ( Overheidsopdrachten — Communautaire aanbestedingsprocedure — Procedure in kort geding — Fumus boni juris — Spoedeisendheid )

Zaak T-114/06 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 20 juli 2006 — Globe/Commissie ( Overheidsopdrachten — Communautaire aanbestedingsprocedure — Procedure in kort geding — Fumus boni juris — Spoedeisendheid )

30.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 237/8


Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 20 juli 2006 — Globe/Commissie

(Zaak T-114/06 R)

(„Overheidsopdrachten - Communautaire aanbestedingsprocedure - Procedure in kort geding - Fumus boni juris - Spoedeisendheid”)

(2006/C 237/15)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Globe NV (Zandhoven, België) (vertegenwoordiger: A. Abate, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: M. Wilderspin en G. Boudot, gemachtigden)

Voorwerp

Opschorting van de tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de Commissie de offerte heeft afgewezen die verzoekster had ingediend in het kader van de aanbestedingsprocedure voor leveringen bestemd voor bepaalde landen in Centraal-Azië (EuropeAid/122078/C/S/Multi).

Dictum

1)

De tenuitvoerlegging van de beschikking van de Commissie om de opdracht in het kader van de aanbestedingsprocedure voor leveringen bestemd voor bepaalde landen in Centraal-Azië (EuropeAid/122078/C/S/Multi) te gunnen aan IGN France international, alsmede de tenuitvoerlegging van de door de Commissie met IGN France international gesloten overeenkomst, worden opgeschort totdat het Gerecht uitspraak zal hebben gedaan in de hoofdzaak.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.