Home

Zaak C-92/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 februari 2006 door Soffass SpA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 23 november 2005 in zaak T-396/04, Soffas SpA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)

Zaak C-92/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 februari 2006 door Soffass SpA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 23 november 2005 in zaak T-396/04, Soffas SpA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)

20.5.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 121/3


Hogere voorziening ingesteld op 10 februari 2006 door Soffass SpA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 23 november 2005 in zaak T-396/04, Soffas SpA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)

(Zaak C-92/06 P)

(2006/C 121/05)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwirante: Soffass SpA (vertegenwoordigers: V. Bilardo, C. Bacchini, M. Mazzitelli, advocaten)

Verweerder: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)

Andere partij in de procedure: Sodipan SCA, interveniënte

Conclusies van rekwirante

het bestreden arrest te vernietigen;

de in eerste aanleg geformuleerde vorderingen toe te wijzen en de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 juli 2004 in de procedure nr. R 699/2003-1 te vernietigen;

het BHIM te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante betoogt dat het bestreden arrest in strijd is met artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, sub a-ii, van verordening (EG) nr. 40/94(1), waarin wordt bepaald: „[…] [I]nschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt […]”. In dat arrest is namelijk voorbijgegaan aan het begrip verwarringsgevaar zoals dat is uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Volgens rekwirante kunnen de in de onderhavige zaak aan de orde zijnde merken niet met elkaar worden verward gezien de overduidelijke fonetische, visuele en begripsmatige verschillen ertussen.