Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 31 mei 2005 in zaak T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou tegen Raad van de Europese Unie (Ambtenaren — Beoordelingsrapport — Beroep tot nietigverklaring — Vervallen procesbelang — Afdoening zonder beslissing — Schadevordering)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 31 mei 2005 in zaak T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou tegen Raad van de Europese Unie (Ambtenaren — Beoordelingsrapport — Beroep tot nietigverklaring — Vervallen procesbelang — Afdoening zonder beslissing — Schadevordering)

6.8.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 193/24


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 31 mei 2005

in zaak T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou tegen Raad van de Europese Unie(1)

(Ambtenaren - Beoordelingsrapport - Beroep tot nietigverklaring - Vervallen procesbelang - Afdoening zonder beslissing - Schadevordering)

(2005/C 193/38)

Procestaal: Frans

In zaak T-105/03, Triantafyllia Dionyssopoulou, voormalig ambtenaar van de Raad van de Europese Unie, wonende te Brussel (België), vertegenwoordigd door F. Renard, advocaat, tegen Raad van de Europese Unie (gemachtigden: M. Sims en F. Anton), betreffende een verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende vaststelling van verzoeksters definitief beoordelingsrapport over het tijdvak 1999/2001, alsmede een verzoek om vergoeding van de door verzoekster beweerdelijk geleden schade, heeft het Gerecht (Eerste kamer), samengesteld als volgt: J. D. Cooke, kamerpresident, R. García-Valdecasas et I. Labucka, rechters; griffier: I. Natsinas, administrateur, op 31 mei 2005 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Op het beroep om nietigverklaring hoeft niet meer te worden beslist.

2)

De schadevordering is ongegrond.

3)

Elk der partijen zal haar eigen kosten dragen.