Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3667/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanleg stuwdam in de benedenloop van de Sabor.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3667/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanleg stuwdam in de benedenloop van de Sabor.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/849

Betreft:   

Aanleg stuwdam in de benedenloop van de Sabor

De rivier de Sabor, die in Spanje in het Parada-massief ontspringt, is meer dan 100 km lang en slingert zich door Trás-os-Montes in Portugal om uit te monden in de rivier de Douro, vlakbij Torre de Moncorvo.

De Saborvallei herbergt een grote verscheidenheid aan habitats voor planten en dieren, waarvan 17 zijn opgenomen in de habitatrichtlijn (omgezet in Portugees recht middels wettelijk decreet nr. 140/99). Vier van deze habitats worden beschouwd als habitats waarvan de instandhouding prioriteit geniet.

In de milieueffectbeoordeling die is verricht naar aanleiding van het project van de bouw van een stuwdam in de benedenloop van de Sabor, wordt gesproken van een regio met zeer bijzondere en in nationaal opzicht zelfs unieke kenmerken. In deze vallei bevinden zich ook de meest uitgestrekte en best bewaarde bossen van steeneiken en kurkeiken van Trás-os-Montes, een overblijfsel van de mediterrane bebossing die vroeger de gehele Terra Quente Transmontana bedekte. Bovendien zijn er talloze olijfboomgaarden en wordt er een hoogwaardige olijfolie geproduceerd.

De faunabetekenis van de Saborvallei komt tot uiting in het feit dat het gehele gebied dat zal worden aangetast door de stuwdam, wordt erkend als speciaal beschermingsgebied in het kader van het Natuurnetwerk 2000.

De vallei is tevens van groot etnografisch, historisch en archeologisch belang, een belang dat nauw verweven is met de tradities van de plaatselijke bevolking.

Bovendien zou de nabijheid van het Internationaal Natuurreservaat van Douro en het Archeologiepark van de Côa kunnen worden ingezet voor de duurzame ontwikkeling van deze regio.

Omtrent het voornemen een dam te bouwen in de rivier de Sabor in Trás-os-Montes is bij de Commissie een klacht ingediend, die is geregistreerd onder nummer 2003/4523. Deze klacht betreft mogelijke inbreuken op Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (1) en Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (2).

De klacht betreft de mogelijke schade aan gebieden van communautair belang die door Portugal zijn voorgedragen in het kader van Richtlijn 92/43/EEG, namelijk "Morais" en "Rios Sabor e Maçãs", evenals de speciale beschermingszone "Rios Sabor e Maçãs", die door Portugal is aangewezen in het kader van Richtlijn 79/409/EEG. De Commissie heeft de Portugese autoriteiten schriftelijk om informatie verzocht aangaande de situatie in het licht van de Europese wetgeving.

De Portugese autoriteiten hebben de Gemeenschap niet om financiering voor het project gevraagd.

De zone waarop dit project betrekking heeft, is een regio die in het kader van Doelstelling 1 in aanmerking komt voor steun uit de structuurfondsen. Projecten die de duurzame ontwikkeling van een dergelijke regio beogen, komen meestal in aanmerking voor medefinanciering door de Gemeenschap. Het beheer van deze fondsen op nationaal niveau valt onder de verantwoordelijkheid van de Portugese autoriteiten. Projecten ter bescherming van de natuurwaarden die tot gevolg hebben gehad dat bovengenoemde gebieden in het Natura 2000-netwerk zijn opgenomen, komen bovendien in aanmerking voor medefinanciering door de Gemeenschap uit hoofde van het LIFE-Nature-programma. Het voorstel van de Commissie voor een nieuwe verordening waarbij het LIFE-programma tot eind 2006 zou worden verlengd wordt momenteel besproken in de Raad en in het Parlement. Bijzonderheden zijn om die reden nog niet beschikbaar.

(1)  PB L 103 van 25.4.1979.

(2)  PB L 206 van 22.7.1992.

Betreft:   

Overtreding van het verbod op vissen met drijfnetten en van de habitat-richtlijn

Op de homepage van CNN werd op 24 november 2003 gemeld dat duizenden dolfijnen worden gedood doordat vissers in het Middellandse-Zeegebied verboden drijfnetten gebruiken. Naast dolfijnen worden ook haaien en schildpadden in deze netten gedood.

Volgens CNN schenden Italiaanse en Franse vissers het verbod op vissen met drijfnetten en zij lijken aldus Verordening (EG) nr. 1239/98 (1) van de Raad van 8 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 894/97 (2) houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden, alsook artikel 12, lid 4 van de habitat-richtlijn te overtreden.

Kan de Commissie mededelen of de weergave van CNN juist is en, zo ja, welke maatregelen zij tegen de achtergrond van deze feiten overweegt, en wanneer zij in actie denkt te komen? Is zij van mening dat deze gang van zaken in overeenstemming is het de vigerende EU-wetgeving? Welke gevolgen heeft het voor een visser indien blijkt dat hij vist met verboden drijfnetten? Hoe denkt de Commissie dat vissers uit andere landen tegen deze overtredingen aankijken en zich zullen laten motiveren om zelf de EU-wetgeving na te leven?

Volgens CNN vissen ten minste 75 Franse en ten minste 100 Italiaanse vaartuigen met drijfnetten, en het is schandalig als de Commissie niet onmiddellijk in actie komt om te voorkomen dat er nog meer dolfijnen worden gedood.

De Commissie beschikt niet over het door het geachte parlementslid bedoelde bericht dat Cable News Network (CNN) op 24 november 2003 op zijn website heeft geplaatst, maar is wel geïnformeerd over het gebruik van drijfnetten in de Middellandse Zee door sommige communautaire vaartuigen. De Commissie is de huidige situatie aan het evalueren en heeft reeds contact opgenomen met de terzake bevoegde autoriteiten.

Nu voor de visserij op bepaalde migrerende soorten niet langer drijfnetten mogen worden gebruikt, is de verdere toepassing van deze vangstmethode door sommige vaartuigen in de Middellandse Zee in strijd met het Gemeenschapsrecht. Een visser die dit verbod overtreedt, stelt zich dus bloot aan de administratieve en strafrechtelijke sancties die door de lidstaten moeten worden ingevoerd en toegepast krachtens de verordening inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de verordening tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (3).

Het is niet aan de Commissie om een oordeel te geven over de manier waarop sommige vissers zouden kunnen aankijken tegen overtredingen van het Gemeenschapsrecht door collega's. De Commissie stelt echter alles in het werk om ervoor te zorgen dat de lidstaten de controle op de visserijactiviteiten op doeltreffende wijze verrichten, zulks niet alleen in het geval van de drijfnetten maar voor alle regels op het gebied van de instandhouding en het beheer van de visbestanden.

(1)  PB L 171 van 17.6.1998, blz. 1.

(2)  PB L 132 van 23.5.1997, blz. 1.

(3)  Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 358 van 31.12.2002) en Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 261 van 20.10.1993), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2846/98 van de Raad van 17 december 1998 (PB L 358 van 31.12.1998).