Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3361/03 van Koenraad Dillen (NI) aan de Commissie. Spoordossier IJzeren Rijn.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3361/03 van Koenraad Dillen (NI) aan de Commissie. Spoordossier IJzeren Rijn.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/529

Betreft:   

Spoordossier IJzeren Rijn

De spoorlijn IJzeren Rijn is een voorbeeld van een Europese transportlijn die nuttig is voor een open economie. De IJzeren Rijn verbindt immers de Antwerpse haven, maar ook de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende met het Roergebied en het Duitse hinterland. De IJzeren Rijn bestaat en heeft zijn nut in het verleden al bewezen, maar is al enkele decennia in onbruik geraakt omdat de kosten voor de milieutechnische aanpassingen zoals ondertunneling op bepaalde plaatsen veel te hoog oplopen om de lijn snel renderend te maken. Het is een argument waarachter de Nederlandse regering zich verschuilt om de zaak te blokkeren. Vlaanderen voelt evenwel de noodzaak, om gezien de toenemende verkeersproblemen en het exponentieel toenemend containerverkeer, deze spoorlijn terug te activeren. Duitsland en meer bepaald de deelstaat Noordrijn-Westfalen steunen Vlaanderen al jaren in deze economisch noodzakelijke eis. Jammergenoeg voert Nederland echter in deze een obstructiepolitiek die ingegeven wordt door de eigen plannen om de haven van Rotterdam een moderne aansluiting op het Roergebied te verlenen via de peperdure en milieubelastende Betuwelijn, waar geen enkel ander Europees land economisch voordeel bij heeft. Europa erkent vandaag het belang van transnationale spoorlijnen op een formele wijze.

Volgt de Commissie het dossier van de IJzeren Rijn momenteel op?

Is de Commissie bereid om in dit belangrijke dossier op Europees niveau naar een doorbraak te zoeken die voor alle partijen een bevredigende oplossing biedt?

De Commissie volgt met grote belangstelling de ontwikkelingen met betrekking tot de IJzeren Rijn-verbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. De Commissie heeft deze verbinding als prioritair project nr. 24: Spoorlijn Lyon/Genève-Bazel-Duisburg-Rotterdam/Antwerpen opgenomen in haar voorstel tot wijziging van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnet (TEN-T) (1). De betrokken landen hebben zich ertoe verbonden dit project ten uitvoer te leggen en de voltooiing ervan is gepland voor 2010. Wel moet worden opgemerkt dat de Betuwelijn deel uitmaakte van de eerste serie TEN-T-projecten die in het kader van de zogenaamde projectenlijst van Essen in 1996 zijn goedgekeurd.

België en Nederland hebben onlangs besloten hun conflict over de IJzeren Rijn voor te leggen aan het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag. Over de zaak wordt momenteel gepleit en een uitspraak wordt verwacht tegen medio 2004. Hopelijk zal de uitspraak van het Hof de basis voor een bevredigende oplossing vormen.

(1)  COM(2003) 564 def.