Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3841/03 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Bescherming van consumentenbelangen volgens de nieuwe EU-kaderregeling voor elektronische communicatie (richtlijnen 2002/20/EG en 2002/21/EG).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3841/03 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Bescherming van consumentenbelangen volgens de nieuwe EU-kaderregeling voor elektronische communicatie (richtlijnen 2002/20/EG en 2002/21/EG).

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/863


(2004/C 78 E/0917)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3841/03

van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie

(12 december 2003)

Betreft: Bescherming van consumentenbelangen volgens de nieuwe EU-kaderregeling voor elektronische communicatie (richtlijnen 2002/20/EG en 2002/21/EG)

De Ierse Commission for Communications Regulation heeft naar aanleiding van klachten van consumenten over tariefverhogingen en slechte kwaliteit verklaard, dat de komst van de nieuwe EU-kaderregeling voor elektronische communicatie (richtlijnen 2002/20/EG)(1) en 2002/21/EG(2)) tot gevolg heeft dat zij niet meer het verantwoordelijke orgaan op dit gebied is.

Kan de Commissie verduidelijken hoe de positie van aanbieders van retail-tv onder de nieuwe kaderregeling is geregeld? Heeft de Commissie gesproken met de Ierse regering over het kennelijke vacuüm in de thans bestaande regeling waar het gaat om aanbieders van retail-tv in Ierland? Welke maatregelen stelt de Commissie voor om te zorgen dat dit probleem wordt verholpen?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(3 februari 2004)

De Ierse autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat de Commission for Communications Regulation (ComReg) in Ierland de aangewezen nationale regelgevende instantie (NRI) is voor de toepassing van de nieuwe EU-kaderregeling voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten. Een van de verantwoordelijkheden van de ComReg is dan ook ervoor te zorgen dat gebruikers zoveel mogelijk voordeel behalen in de zin van keuze, prijs en kwaliteit. Vooral Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten verplicht de NRI om de consument een hoog niveau van bescherming te bieden, door met name te zorgen voor eenvoudige en betaalbare procedures voor het oplossen van geschillen. Het bevat eveneens een bepaling die ervoor moet zorgen dat NRI's in staat zijn om van exploitanten te eisen dat zij vergelijkbare, geschikte en actuele informatie publiceren over de kwaliteit van hun diensten.

Wat de specifieke vraag over retail-tv betreft, moet gezegd worden dat de regelgeving inzake het leveren van tv-inhoud niet binnen het nieuwe kader valt, waaronder de hierboven genoemde maatregelen ter bescherming van de consument. Daar staat tegenover dat het uitzenden van televisiesignalen wel binnen het nieuwe kader valt. Dit betekent echter niet automatisch dat er in een lidstaat regels opgesteld moeten worden met betrekking tot de retailmarkt voor deze uitzenddiensten. Het kader heeft met name betrekking op groothandelsmarkten, zoals de groothandelsmarkt van zenders, en is bedoeld om de concurrentie te bevorderen en ervoor te zorgen dat gebruikers daar zoveel mogelijk baat bij hebben in de zin van keuze, prijs en kwaliteit.

Het is denkbaar dat diensten van retailzenders in het nieuwe kader ook aan regels onderworpen zullen worden, mits tot in de bijzonderheden voldaan is aan de eisen van het netwerk. Deze eisen zijn zodanig dat NRI's alleen reglementaire verplichtingen kunnen opleggen aan retailzenders indien marktanalyse zou aantonen dat de groothandelsmarkt niet concurrerend is en dat het opleggen van wettelijke verplichtingen aan exploitanten in die groothandelsmarkt niet voldoende zou zijn om de doelstellingen van concurrentie en consumentenbescherming te bereiken, zoals ten doel gesteld in het communautaire kader. Alleen in dat geval zouden regelgevingen, zoals een vorm van prijssturing, beschouwd worden als een geschikte en passende oplossing voor het vastgestelde gebrek aan doeltreffende concurrentie. De Commission heeft van ComReg vernomen dat het momenteel bezig is met een marktanalyse van de groothandelsmarkt van zenders, conform de wetgeving van de Gemeenschap.

Hoewel de Commissie in deze fase geen weet heeft van enige specifieke leemte in de communautaire regelgeving voor zover deze betrekking heeft op het leveren van zenddiensten, met inbegrip van de bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van afnemers van deze diensten, volgt zij de situatie op de voet. Dit maakt deel uit van haar beoordeling of de door Ierland aangekondigde maatregelen passend zijn en omgezet kunnen worden naar het nieuwe kader. De Commissie neemt nota van de suggestie dat ComReg wellicht niet langer verantwoordelijk is op dit gebied en zal de situatie van de Ierse autoriteiten onderzoeken om ervoor te zorgen dat Ierland zijn verplichtingen volledig naleeft wat betreft het kader in het algemeen en de bescherming van afnemers van zenddiensten in het bijzonder.