Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2214/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Project Europese veiligheid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2214/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Project Europese veiligheid.

13.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/117


(2004/C 65 E/130)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2214/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(2 juli 2003)

Betreft: Project Europese veiligheid

De culturele vereniging „Gruppo Atlante 2000” spant zich al sinds vele jaren in voor de uitvoering van een project Europese veiligheid op basis van het programma-Equal en nu ook van het recente programma-Agis. De hoofdpunten van dat project kunnen als volgt worden samengevat: de hoeveelheid asielzoekers vaststellen en nagaan wie van hen werkelijk tot die categorie behoort; opvangcentra oprichten in verhouding tot de behoefte aan huisvesting en bijstand; de EU-burgers in een ruimte van vrijheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van veiligheid bieden.

De jongste jaren blijkt uit de voortdurende toename van het aantal asielzoekers in Italië dat de overheid een eenvormige strategie moet ontwikkelen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren en tegelijkertijd de clandestiniteit te bestrijden. Daarnaast moet ook worden voorkomen dat asielzoekers terechtkomen in de netten van de georganiseerde criminaliteit of het zwartwerk.

Kan de Commissie in het licht van het voorgaande mededelen:

1.

welke bijdrage die vereniging aan het werk van Europol en Eurojust kan leveren?

2.

of er in de EU nog soortgelijke initiatieven zijn?

3.

wat het algemene kader van de Europese veiligheid is?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(22 augustus 2003)

De lidstaten zullen moeten zorgen voor materiële opvangvoorzieningen voor onderdanen van derde landen en staatlozen die een asielverzoek indienen aan de grens of op het grondgebied van een lidstaat zodat hen na de deadline voor de omzetting van richtlijn 2003/9/EC — richtlijn van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers(1) — een levensstandaard wordt geboden die hoog genoeg is om hun gezondheid te waarborgen en de nodige bestaansmiddelen ter beschikking te stellen. De deadline voor de omzetting is 6 februari 2005.

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 stelt criteria en instrumenten vast om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend(2). Dat instrument voorkomt dat asielzoekers meerdere procedures inleiden en dat nieuwe opvangfaciliteiten moeten worden opgericht. De omzetting van deze verordening wordt vergemakkelijkt door het Eurodac-systeem, zoals ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december 2000 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin(3). Overeenkomstig deze verordening moeten de lidstaten onverwijld vingerafdrukken nemen van elke asielzoeker en van elke in verband met illegale overschrijding van de buitengrens van een lidstaat aangehouden vreemdeling, voorzover deze 14 jaar is of ouder.

Ter bestrijding van illegale immigratie keurde de Raad op 28 februari 2002 een actieplan inzake illegale immigratie(4) goed. Een correcte omzetting van deze maatregelen door de lidstaten kan de illegale migratiestromen beperken en op lange termijn de behoefte aan nieuwe opvangmogelijkheden voor asielzoekers verminderen.

Het AGIS-programma is in eerste instantie een programma ter bevordering van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. In het kader van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en, meer bepaald de strijd tegen mensenhandel, overweegt het genoemde programma een financiële bijdrage voor de coördinatie van projecten tussen politieonderzoeken en administratieve controlemaatregelen. Het overweegt tevens de medefinanciering van projecten ter bestrijding van organisaties, criminele netwerken en criminelen die actief zijn op het gebied van illegal immigratie in de lidstaten en hun buurlanden.

Europol werd opgericht om de wetshandhavingsinstanties van de lidstaten bij te staan in hun strijd tegen ernstige grensoverschrijdende misdrijven, meer bepaald de georganiseerde misdaad, en heeft geen enkele zeggenschap over asielzoekers. Eurojust is een orgaan dat bestaat uit magistraten, tot belangrijkste taak heeft de nationale vervolgingsinstanties bij te staan en te adviseren inzake juridische vervolgingen en in feite geen politieke of administratieve taken heeft. Als „Gruppo Atlante 2000” deskundig advies nodig heeft betreffende justitiële of politiële zaken, kan ze rechtstreeks contact opnemen met Eurojust of Europol om de kwestie en een eventuele samenwerking te bespreken.

De tweede ronde van EQUAL gaat in 2004 van start. EQUAL zal blijven instaan voor de financiering van ontwikkelingspartnerschappen die streven naar sociale en professionele integratie van asielzoekers. De Commissie bepaalt het algemene kader van het initiatief, terwijl de beheersautoriteiten in de lidstaten hun prioriteiten vaststellen en doeltreffende ontwikkelingspartnerschappen sluiten. Gegevens over de nationale contactpunten zijn terug te vinden op de website van EQUAL: [http://europa.eu.int/comm/equal].