Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0810/03 van Heidi Hautala (Verts/ALE) aan de Commissie. Beperking van aan alcohol gerelateerde schade in Finland en de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0810/03 van Heidi Hautala (Verts/ALE) aan de Commissie. Beperking van aan alcohol gerelateerde schade in Finland en de Europese Unie.

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/84


(2004/C 33 E/080)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0810/03

van Heidi Hautala (Verts/ALE) aan de Commissie

(11 maart 2003)

Betreft: Beperking van aan alcohol gerelateerde schade in Finland en de Europese Unie

Finland, Zweden en Denemarken zijn verplicht hun beperkingen op de invoer van alcohol met ingang van 2004 op te geven. Als Estland op 1 mei 2004 als lid wordt toegelaten tot de Europese Unie, zal dit voor Finland ernstige gevolgen hebben op het gebied van de volksgezondheid. Alcoholhoudende dranken zijn in Estland veel goedkoper dan in Finland. Het prijsverschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het verschil in accijnstarieven. De omvang van aan alcohol gerelateerde schade volgt de omvang van de totale alcoholconsumptie. Volgens onderzoeken zal de totale consumptie in Finland na het afschaffen van de invoerbeperkingen tot wel 15 % toenemen. Dit betekent onder meer dat het aantal doden door alcoholgebruik met 450 gevallen per jaar zal stijgen en dat het aantal keren dat gebruik wordt gemaakt van sociale en gezondheidsdiensten om redenen die met alcoholgebruik verband houden met 500 000 per jaar zal toenemen.

De Raad heeft in zijn conclusies van 5 juni 2001 betreffende een strategie van de Gemeenschap ter beperking van aan alcohol gerelateerde schade(1) zijn bezorgdheid benadrukt over het alcoholgebruik onder jongeren. De prijsdaling die zou volgen op het afschaffen van de invoerbeperkingen in Finland zou onder meer het alcoholgebruik van personen met een laag inkomen, dus ook jongeren, doen stijgen. Overeenkomstig artikel 152 van het EG-Verdrag wordt bij de bepalingen en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd. De Raad verzoekt in zijn conclusies van 5 juni 2001 de Commissie voorstellen in te dienen voor een alomvattende strategie van de Gemeenschap ter beperking van aan alcohol gerelateerde schade en noemt accijnzen als belangrijke factor daarbij.

Richtlijn 92/84/EEG(2) betreffende minimum accijnstarieven is niet herzien tegen het einde van 1994, zoals wel was voorzien in de bepalingen van de richtlijn. De Europese Unie zou aanzienlijk kunnen bijdragen aan de beperking van aan alcohol gerelateerde schade aan de volksgezondheid door voor alcoholproducten gemeenschappelijke en hogere accijnzen vast te stellen. Indien een harmonisatie vanuit het oogpunt van de volksgezondheid niet slaagt, kan Finland een toename van aan alcohol gerelateerde schade alleen voorkomen door de invoerbeperkingen voor alcohol te handhaven.

1.

Is de Commissie voornemens een initiatief te nemen ter verhoging van de minimum accijnstarieven voor alcohol met het oog op de gevolgen op het gebied van de volksgezondheid van alcoholgebruik?

2.

Hoe staat de Commissie tegenover een mogelijk verzoek van Finland om de invoerbeperkingen voor alcohol te handhaven?