Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0336/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Financiële gevolgen van de tussentijdse hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0336/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Financiële gevolgen van de tussentijdse hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0336/03 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Financiële gevolgen van de tussentijdse hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Publicatieblad Nr. 192 E van 14/08/2003 blz. 0171 - 0172


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0336/03

van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie

(10 februari 2003)

Betreft: Financiële gevolgen van de tussentijdse hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Op 21 januari 2003 heeft de Europese Commissie haar voorstellen ingediend over de tussentijdse hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In het financieel memorandum bij het bewuste Commissiedocument (COM(2003) 23.) raamt de Commissie de financiële gevolgen van de huidige voorstellen ten opzichte van een status-quo-situatie. Daaruit blijkt dat de landbouwuitgaven voor marktmaatregelen in de periode 2004/2013 voor de EU-15 met circa 2 180 miljoen euro zullen dalen en voor de EU-25 met 1 560 miljoen euro. In hetzelfde financieel memorandum schat de Europese Commissie de gevolgen van de zogeheten modulatie/degressiviteit in en raamt zij de bedragen die naar de plattelandsontwikkeling moeten worden overgeheveld. De Commissie is van mening dat deze overdracht van 228 miljoen euro in 2007 zal stijgen tot 1 481 miljoen euro in 2013. Deze middelen zullen over de lidstaten worden verdeeld op basis van een verdeelsleutel waarbij rekening gehouden wordt met het landbouwareaal, de werkgelegenheid binnen de landbouwsector en de economische welvaart.

In het licht hiervan en met het oog op de gevolgde methode wens ik de volgende informatie te ontvangen:

- Wat is volgens de Commissie de financiële impact voor Portugal van de huidige voorstellen ten opzichte van de status-quo-situatie, per jaar (van 2004 t/m 2013) en per interventiemaatregel (totaal van de marktmaatregelen, totaal van de directe steun en het globale totaal?

- Hoeveel bedraagt de overdracht naar de plattelandsontwikkeling volgens de ramingen van de Commissie per jaar (van 2006 t/m 2013) en per lidstaat (met name Portugal) die voortvloeien uit de toepassing van de modaliteit/degressiviteit? Daar deze overdracht gecofinancierd moet worden door de lidstaten zou ik tevens willen vernemen welk bedrag per jaar en per lidstaat op nationaal niveau moet worden bijgedragen teneinde erop toe te zien dat de nieuwe beschikbaar gestelde middelen in hun totaliteit worden aangewend?

- Wat zijn volgens de Commissie de jaarlijkse gevolgen van de huidige voorstellen voor de nettobijdragen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor Portugal, op basis van de berekeningsmethoden die de Commissie in het tweede Cohesieverslag voor de nettobijdragen van het GLB heeft toegepast?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(13 maart 2003)

Zoals uiteengezet in de memorie van toelichting bij de tussentijdse herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is het doel van de voorgestelde hervorming het concurrentievermogen van de communautaire landbouw te versterken en een meer marktgerichte en duurzame landbouw te bevorderen. In het algemeen houden de voorstellen een overgang van product- naar producentensteun in. Verwacht wordt dat de uitgaven voor marktmaatregelen zullen afnemen, zoals aangegeven in het financieel memorandum van het voorstel en zoals opgemerkt door het geachte parlementslid. De ramingen van uitgaven voor marktmaatregelen zijn vastgesteld op communautair niveau en zijn enerzijds gebaseerd op de toekomstverwachtingen voor de middellange termijn van de communautaire marktontwikkelingen (gepubliceerd in december 2002) en anderzijds op diverse impactanalyses die in januari 2003 beschikbaar zijn gekomen. Het doel van het basismodel van de impactanalyses is het geven van ramingen op communautair niveau. Op dit moment hebben er met betrekking tot uitgaven voor marktmaatregelen geen nadere analyses plaatsgevonden voor raming van de financiële impact per lidstaat.

De horizontale ontwerp-verordening van de Raad voorziet in artikel 10 in een daling van de directe betalingen voor de jaren 2006 tot 2012. Een deel van de hierdoor vrijkomende bedragen zal worden gereserveerd voor het versterken van de plattelandsontwikkeling uit hoofde van de tweede pijler van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) afdeling Garantie, zoals uiteengezet in artikel 12 lid 1, van dezelfde verordening. De bedragen voor overdracht naar de plattelandsontwikkeling zijn op dit moment op communautair niveau vastgesteld zoals aangegeven in het financieel memorandum. De beginselen volgens welke deze bedragen opnieuw aan de lidstaten zullen worden toegekend worden weergegeven in artikel 12, lid 2. Het aandeel van Portugal is berekend op 4,9 %.

Met betrekking tot de omvang van de bedragen die voor de periode na 2006 aan iedere lidstaat zullen worden toegewezen, dient eraan te worden herinnerd dat besluitvorming inzake het totale budget voor plattelandsontwikkeling en de verdeling ervan over lidstaten op een later moment zal plaatsvinden in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten. De behoefte aan nationale cofinanciering om te zorgen voor optimale benutting van de programma's voor plattelandsontwikkeling kan derhalve pas worden berekend na de nieuwe financiële vooruitzichten en nadat besluitvorming inzake nieuwe programma's voor plattelandsontwikkeling heeft plaatsgehad.

In het kader van de voorbereiding van het derde cohesieverslag is de Commissie voornemens de analyse waaraan door het geachte parlementslid wordt gerefereerd te herzien. Niettemin is het reeds mogelijk te verzekeren dat in het huidige voorstel voor herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de bijdrage van het GLB aan de economische en sociale cohesie zal worden versterkt en voor Portugal naar verwachting positieve gevolgen zal hebben.