Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0058/03 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De commissaris voor landbouw en visserij, Franz Fischler, en het beginsel van de relatieve stabiliteit in het gemeenschappelijk visserijbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0058/03 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De commissaris voor landbouw en visserij, Franz Fischler, en het beginsel van de relatieve stabiliteit in het gemeenschappelijk visserijbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0058/03 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De commissaris voor landbouw en visserij, Franz Fischler, en het beginsel van de relatieve stabiliteit in het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Publicatieblad Nr. 192 E van 14/08/2003 blz. 0153 - 0153


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0058/03

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(22 januari 2003)

Betreft: De commissaris voor landbouw en visserij, Franz Fischler, en het beginsel van de relatieve stabiliteit in het gemeenschappelijk visserijbeleid

Tijdens de debatten in het Europees Parlement over verslagen betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid heeft de commissaris voor landbouw en visserij, Franz Fischler, letterlijk gezegd dat bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid niet getornd mag worden aan het beginsel van de relatieve stabiliteit, omdat dit daar deel van uitmaakt. Op grond van welke Verdragsnorm mag bij een hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid niet aan dat beginsel worden getornd?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(4 maart 2003)

Het beginsel van de relatieve stabiliteit, dat toegepast wordt uit hoofde van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), is niet opgenomen in de verdragen en maakt dus geen deel uit van de primaire wetgeving.

De Raad kan het beginsel van de relatieve stabiliteit wijzigen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. In het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid achtte de Commissie het opportuun om voor te stellen het beginsel te behouden. De relatieve stabiliteit maakt deel uit van het politieke basisevenwicht waarop het GVB berust en een grote meerderheid van de lidstaten blijkt positief te staan tegenover het behoud ervan. Bovendien is de Commissie van mening dat momenteel geen goed en aanvaardbaar alternatief systeem bestaat dat het beginsel van de relatieve stabiliteit kan vervangen.

De Commissie heeft eveneens erkend dat dit beginsel herzien zou kunnen worden op middellange of lange termijn. Bovendien heeft de Commissie in het kader van de hervorming voorgesteld om in 2003 debatten te organiseren over een beter economisch beheer van de communautaire visserij. Ze zal hierover een rapport voorleggen.