Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2215/02 van Stavros Xarchakos (PPE-DE)en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) aan de Commissie. Vrouwenprostitutie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2215/02 van Stavros Xarchakos (PPE-DE)en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) aan de Commissie. Vrouwenprostitutie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2215/02

van Stavros Xarchakos (PPE-DE)en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) aan de Commissie

(22 juli 2002)

Betreft: Vrouwenprostitutie

Volgens berichten in de Griekse pers wordt in een rapport over kinderprostitutie (opgesteld door de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa, in samenwerking met Unicef en het VN-mensenrechtenbureau, en onlangs in Serajevo gepubliceerd) vermeld dat 90 % van de in de prostitutie werkzame vrouwen die uit landen in Zuidoost-Europa afkomstig zijn, slachtoffer zijn van mensenhandel. Bovendien vallen naar schatting van de Internationale Organisatie voor Migratie jaarlijks meer dan 120 000 jonge meisjes en vrouwen in handen van mensenhandelaren bij hun pogingen in andere landen werk te vinden. Aangenomen wordt dat Griekenland de plaats van bestemming was voor meer dan 2 000 van zulke kinderen uit Albanië. In meerderheid gaat het om jongens en meisjes van minder dan twaalf jaar die als bedelkinderen worden gebruikt en om jonge meisjes die sexueel worden uitgebuit. Volgens niet-gouvernementele organisaties gaat het bij 80 % van alle uit Albanië afkomstige mensenhandelslachtoffers om minderjarige meisjes; over de smokkel en de sexuele uitbuiting van minderjarige jongens bestaan nog onvoldoende gegevens.

Is de Commissie met dit onderwerp bekend en hoe denkt zij daarover? Kan zij nog meer gegevens over de omvang van dit probleem verstrekken? Welke maatregelen heeft zij genomen of is zij van plan te nemen om dit verschijnsel uit te roeien? Heeft zij samengewerkt met de Griekse autoriteiten en wat voor inlichtingen heeft zij van die autoriteiten gekregen?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(27 september 2002)

De Commissie is op de hoogte van de moeilijke situatie in verband met mensenhandel van, naar en via de Balkanstaten. Het specifieke probleem van handel in kinderen ook het smokkelen van Albanese kinderen naar Griekenland houdt de Commissie in het bijzonder bezig. Vanwege de aard en de complexiteit van de mensenhandel kan de Commissie geen verdere informatie verstrekken over de omvang van het probleem van kindersmokkel vanuit Albanië.

Mensenhandel is in verschillende fora aan de orde gesteld, bijv. in de stuurgroep op hoog niveau van juni vorig jaar, die in zijn conclusies aandringt op grotere vastberadenheid bij de aanpak van dit probleem, als Albanië wil aantonen dat het de politieke en menselijke waarden van de EU onderschrijft en in staat is om de grenzen effectief te controleren. Dit probleem is ook opgenomen in het Stabilisatie- en associatierapport over Albanië dat de Commissie in april 2002 heeft goedgekeurd. De Unie, en inzonderheid de Commissie, werkt actief mee in het kader van multilaterale organisaties die zich inzetten voor het controleren en bestrijden van het probleem van de mensenhandel in het

bijzonder de handel in minderjarigen in Europa. Binnen de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE) zal dit thema verder worden uitgediept tijdens de jaarlijkse bijeenkomst ter herziening van de Verbintenissen in verband met de Menselijke Dimensie, die van 9 tot 19 september 2002 in Warschau plaatsvindt. De toekomstige Nederlandse voorzitter van de OVSE heeft reeds aangekondigd dat in het kader van de Economische Dimensie een specifiek seminarie zal worden georganiseerd (waarschijnlijk in het voorjaar van 2003) over de verschillende aspecten van mensenhandel binnen het gebied van de OVSE.

In het kader van het STOP-programma is steun verleend aan een aantal onderzoeksprojecten en conferenties over niet-begeleide minderjarigen. Voor 2002 zijn nog verdere projecten gepland. Van 18 tot 20 september zal in het Europees Parlement ook een Europese Conferentie met meer dan 600 deelnemers plaatsvinden. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Internationale Organisatie voor Migratie en wordt gefinancierd door het STOP II-programma. Vertegenwoordigers van de Balkanstaten zullen hieraan deelnemen en er zal onder meer aandacht worden besteed aan het probleem van de kindersmokkel. In het kader van het Europees initiatief voor democratie en mensenrechten wordt daarenboven voorrang gegeven aan niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen de mensenhandel in Bosnië en Herzegovina en de Federale Republiek Joegoslavië(1). Op basis daarvan is op 8 augustus 2002 een oproep gedaan voor het indienen van voorstellen, waarin wordt verwezen naar: de strijd tegen de mensenhandel in deze twee landen(2).

De hiervoor genoemde acties en projecten maken deel uit van het algemene en multidisciplinaire beleid tegen de mensenhandel dat de Commissie in de loop van de voorbije jaren heeft uitgewerkt. Dit beleid bestaat uit drie grote onderdelen, met name de organisatie van slachtofferbescherming en slachtofferhulp, de ontwikkeling van een preventiebeleid, en het uitwerken van strafrecht, rechtshandhaving en justitiële samenwerking. Het beleid is bovendien gebaseerd op de visie dat mensenhandel een ernstige schending van mensenrechten inhoudt, zoals benadrukt in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Met de steun van Griekenland, Duitsland en Italië hebben de Albanezen vorig jaar in Vlore een centrum voor de bestrijding van illegale handel opgericht. Het centrum wil strijd voeren tegen alle vormen van illegale handel, hieronder ook mensenhandel.

Naast deze specifieke initiatieven zijn er bepaalde programma's op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken die steun verlenen aan transnationale projecten en bijdragen tot een beter begrip inzake mensenhandel: dit betreft met name het programma dat verband houdt met de Communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen 2001-2005 en het communautaire initiatief EQUAL. De Commissie wil binnen deze context op 5 en 6 december 2002 in Syracuse (Italië) een Europese conferentie organiseren die tot doel heeft nieuwe Europese initiatieven op de voorgrond te plaatsen en de uitwisseling van beste praktijken mogelijk te maken.

(1) Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende het Europees initiatief voor democratie en mensenrechten, goedgekeurd op 20 december 2001 en beschikbaar op de volgende website:http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/eidhr02_04.pdf.

(2) Zie informatie op de volgende website:http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/cfp-general-2002_en.htm.