Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2904/02 van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Commissie. Bretoens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2904/02 van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Commissie. Bretoens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2904/02 van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Commissie. Bretoens.

Publicatieblad Nr. 155 E van 03/07/2003 blz. 0063 - 0063


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2904/02

van Nelly Maes (Verts/ALE) aan de Commissie

(16 oktober 2002)

Betreft: Bretoens

Onlangs werd in Europa de Dag der Talen gevierd, op die dag werd een rapport voorgesteld over het Bretoens, de laatste nog levende Keltische taal op het Europese vasteland, die met uitsterven is bedreigd.

Nog slechts 300 000 van de vier miljoen inwoners van Bretagne begrijpen het Bretoens. Negentien jaar geleden waren dat er nog dubbel zoveel. Meer dan 80 % van degenen die nog Bretoens begrijpen zijn ouder dan 60 jaar. Het is een wedloop tegen de tijd want als alles blijft zoals het is, is het Bretoens ten dode opgeschreven. De Bretoenen hebben kritiek op Parijs, dat hun taal niet officieel erkent.

Voor de 3 000 kinderen die Bretoens volgen op school zijn er geen subsidies omdat de rechtsgronden hiervoor zouden ontbreken. Dit is een onhoudbare situatie.

Kan de Commissie het initiatief nemen om een rechtsgrond te creëren in het kader van haar bevoegdheid voor educatie?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(19 november 2002)

Artikel 149 van het EG-Verdrag bepaalt duidelijk dat de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen.

De Gemeenschap is binnen de grenzen van de haar door het Verdrag toegewezen bevoegdheden vooral op het gebied van cultuur en onderwijs actief om de verscheidenheid van talen in Europa te waarborgen. In het verleden werden regionale en minderheidstalen voornamelijk via het onderwijs beschermd. In overeenstemming met artikel 151, lid 4, dat bepaalt dat de Europese Unie bij al haar werkzaamheden met culturele aspecten rekening moet houden, zijn veel projecten met betrekking tot regionale en minderheidstalen gefinancierd in het kader van communautaire programma's op het gebied van onder meer regionale en plattelandsontwikkeling, de informatiemaatschappij en het sociaal beleid.

Naar aanleiding van de resolutie van de Raad van 14 februari 2002 betreffende het bevorderen van talendiversiteit en het leren van talen in het kader van de uitvoering van de doelstellingen van het Europees Jaar van de talen(1), zal de Commissie op grote schaal overleg plegen op basis van een discussiestuk dat later in 2002 wordt gepubliceerd. Het overleg zal midden 2003 uitmonden in een mededeling aan het Europees Parlement en de Raad over een actieplan om het leren van talen en talendiversiteit te bevorderen. De acties zullen uit hoofde van bestaande communautaire programma's worden gefinancierd en omvatten maatregelen om regionale en minderheidstalen te beschermen.

(1) PB C 50 van 23.2.2002.