Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2506/02 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. Rampenfonds voor overstromingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2506/02 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. Rampenfonds voor overstromingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2506/02 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. Rampenfonds voor overstromingen.

Publicatieblad Nr. 092 E van 17/04/2003 blz. 0171 - 0172


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2506/02

van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie

(3 september 2002)

Betreft: Rampenfonds voor overstromingen

Evenals Duitsland en de Tsjechische Republiek werd Oostenrijk in de afgelopen weken getroffen door hevige overstromingen.

Duizenden mensen, die volledig beroofd zijn van hun bestaansgronden, staan voor de schamele resten van het bestaan dat zij tot dusver leidden.

De schade van de overstromingen bedraagt meerdere miljarden euro.

In verband met deze rampzalige situatie zou ik de volgende vragen willen stellen: is de Commissie voorstander van de invoering van een eigen EU-rampenfonds, om schade die het gevolg is van rampen in de lidstaten zo spoedig mogelijk te kunnen herstellen?

Zo ja, welke stappen is de Commissie voornemens te nemen om een dergelijk rampenfonds in te stellen?

Wanneer kunnen de eerste concrete maatregelen met betrekking tot de verwezenlijking van dit fonds worden verwacht?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Barnier namens de Commissieop de schritftelijke vragen P-2468/02, P-2506/02 en P-2542/02

(15 oktober 2002)

De Commissie leeft mee met de gezinnen die zijn getroffen door de zware overstromingen die zich in augustus 2001 in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije hebben voorgedaan; zij maakt zich ernstig bezorgd over de gevolgen op sociaal en economisch gebied en voor het milieu. Daarom heeft zij op 29 augustus 2002 een reeks initiatieven op verschillende communautaire beleidsgebieden aangekondigd die erop gericht zijn de getroffen landen en gebieden te steunen(1).

In dit verband zijn reeds middelen ter beschikbaar, onder meer in het kader van de Structuurfondsen wat de lidstaten betreft, en in het kader van de pretoetredingsinstrumenten wat de kandidaat-lidstaten betreft.

De kredieten van de programmeringsperiode 2000-2006 die nog niet voor andere projecten zijn vastgelegd kunnen, wanneer de lidstaten daarom verzoeken, voor prioritaire regionale programma's worden aangewend. Er zijn besprekingen aan de gang met de diverse nationale en regionale autoriteiten om na te gaan welke bedragen hiervoor kunnen worden toegekend. Daarbij zullen alle flexibiliteitsmarges worden benut die door de verordeningen betreffende de Structuurfondsen en door de communautaire regelgeving inzake overheidssteun en overheidsopdrachten worden geboden.

Bovendien heeft de Commissie op 18 september 2002 een voorstel voor een verordening van de Raad goedgekeurd(2), dat erop gericht is een solidariteitsfonds van de Europese Unie in het leven te roepen om noodhulp te verlenen aan landen en regio's die door een ernstige natuurramp worden getroffen. Uit dat fonds kan zowel aan lidstaten bijstand worden verleend als aan de landen waarmee toetredingsonderhandelingen worden gevoerd. In artikel 13 van het voorstel van de Commissie is bepaald dat landen die na 1 augustus 2002 door rampen zijn getroffen, om hulpverlening van het Fonds kunnen verzoeken. Dit voorstel en het voorstel voor een interinstitutioneel akkoord betreffende de financiering van het fonds worden momenteel besproken in het Parlement en in de Raad. Verwacht wordt dat deze voorstellen eind oktober worden goedgekeurd. De Commissie kan op dit ogenblik dus nog niet meedelen welke bedragen uit dit fonds aan Oostenrijk zullen worden uitgekeerd.

(1) COM(2002) 481 def. van 28.8.2002: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad reactie van de Europese Gemeenschap op de overstromingen in Oostenrijk, Duitsland en verscheidene kandidaat-lidstaten: een initiatief uit solidariteit.

(2) COM(2002) 514 def.