Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2498/02 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Baltische corridor.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2498/02 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Baltische corridor.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2498/02 van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie. Baltische corridor.

Publicatieblad Nr. 280 E van 21/11/2003 blz. 0002 - 0003


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2498/02

van Richard Corbett (PSE) aan de Commissie

(9 september 2002)

Betreft: Baltische corridor

Denkt de Commissie de Poolse regering hulp te verlenen om onderzoek te doen naar alternatieve vervoersmogelijkheden voor de Via Baltica en daarmee de mogelijke schadelijke invloed van de weg die op het ogenblik de voorkeur geniet voor het nationaal park van de Biebzia en andere kwetsbare plaatsen te voorkomen?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(18 oktober 2002)

Het staat buiten kijf dat het Biebrza National Park in Polen van grote waarde is en moet worden beschermd.

Zoals de Commissie reeds heeft vermeld in haar antwoord op schriftelijke vraag E-2476/02 van mevrouw Lynne(1), wordt Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(2) en Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand(3) op Polen van toepassing zodra dit land lid wordt van de Unie. Dat betekent dat de in artikel 6, de leden 2, 3 en 4 van Richtlijn 92/43/EEG bedoelde bescherming bij de toetreding van Polen van toepassing wordt op alle gebieden in de lijst van gebieden die in aanmerking komen voor aanwijzing als gebied van communautair belang alsmede op alle gebieden die uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG zijn aangewezen als speciale beschermingszones.

Het is het geachte parlementslid ongetwijfeld bekend dat de kandidaat-lidstaten juridisch gezien niet verplicht zijn het acquis volledig in acht te nemen tot de datum van de toetreding. Sedert de aanvang van de toetredingsonderhandelingen heeft de Commissie echter met klem gevraagd om bij alle nieuwe investeringen in infrastructuur in de kandidaat-lidstaten de communautaire milieuwetgeving in acht te nemen. Dit betekent dat Polen voor alle infrastructuurprojecten op het gebied vervoer, dus ook voor de projecten die deel uitmaken van de Via Baltica, de richtlijnen inzake natuurbehoud in acht zou moeten nemen (92/43/EEG, 79/409/EEG).

Op grond van deze richtlijnen kan er echter alleen onder bijzondere omstandigheden sprake zijn van alternatieve tracés, d.w.z. wanneer dwingende redenen van groot openbaar belang, ondanks een negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor een beschermd gebied, de realisering van een project rechtvaardigen. De Commissie weet niet in welk stadium van het proces de planning van de autoweg zich momenteel bevindt en zal de Poolse autoriteiten vragen haar de verzekering te geven dat in dit geval aan alle nodige milieuvereisten is voldaan.

De Commissie wil het geachte parlementslid in dit verband wijzen op haar antwoorden op schriftelijke vragen P-1648/02 van de heer Huhne en E-1694/02 van de heer Meijer(4), E-1968/02 van de heer Davies(5) en E-2284/02 van de heer Xarchakos en de heer Dimitrakopoulos(6), waarin zij bevestigt dat noch PHARE noch ISPA fondsen zijn aangewend voor de aanleg van de Via Baltica door de Biebrza moerassen in noordoost Polen. Voorts is een dergelijk project evenmin gepland in het kader van ISPA of PHARE en heeft de Unie van de de Poolse autoriteiten geen verzoek om steun ontvangen voor dit project in kwestie. Mocht de Commissie een dergelijk verzoek ontvangen dan zal zij dit onderzoeken in het licht van de relevante communautaire milieuvoorschriften.

(1) Zie blz. 1.

(2) PB L 206 van 22.7.1992.

(3) PB L 103 van 25.4.1979.

(4) PB C 301 E van 5.12.2002, blz. 201.

(5) PB C 309 E van 12.12.2002, blz. 181.

(6) PB C 161 E van 10.7.2003, blz. 20.