Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1762/02 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Bevordering van waterstofbrandstof uit hernieuwbare energiebronnen en regionale programma's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1762/02 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Bevordering van waterstofbrandstof uit hernieuwbare energiebronnen en regionale programma's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1762/02 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Bevordering van waterstofbrandstof uit hernieuwbare energiebronnen en regionale programma's.

Publicatieblad Nr. 052 E van 06/03/2003 blz. 0100 - 0101


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1762/02

van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie

(19 juni 2002)

Betreft: Bevordering van waterstofbrandstof uit hernieuwbare energiebronnen en regionale programma's

Een duurzaam vervoersbeleid, dat wil zeggen een beleid dat méér bewerkstelligt dan alleen een vermindering van vervuiling in steden en van CO2-emissies, is alleen mogelijk indien uit hoofde van de regionale en de structuurprogramma's van de EU steun wordt toegekend aan het gebruik van alternatieve brandstoffen. Een veelbelovende brandstof is waterstof, dat, indien gebruikt in brandstofcellen, als bijkomend voordeel een lawaaireductie heeft. Waterstof kan worden afgeleid van elke vorm van elektriciteit, alsook van biomassa, aardgas en verschillende chemische processen.

Geeft de Commissie via van de regionale programma's van de EU steun aan waterstofbrandstof, bijvoorbeeld door middel van subsidies van programma's voor openbaar vervoer? De programma's besteden om verschillende redenen versterkt aandacht aan hernieuwbare energie. Is de Commissie tegen deze achtergrond voorstander van het gebruik van waterstof op basis van hernieuwbare energiebronnen in de regionale en structurele programma's?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(31 juli 2002)

In de regionale programma's voor bijstandsverlening uit de Structuurfondsen kunnen maatregelen worden opgenomen om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren. In de energieparagraaf van de richtlijnen voor de programma's 2000-2006(1) besteedt de Commissie aandacht aan deze energiebronnen en nodigt zij de lidstaten uit gebruik te maken van de communautaire subsidies om deze vorm van energiegebruik te stimuleren. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan investeringen ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, investeringssteun voor het terugdringen van de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) en koolstofdioxide (CO2), het gebruik van de energie-audit en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer in het MKB en in steden. De selectie van de voor bijstand in aanmerking komende projecten en de uitvoering daarvan vallen echter op grond van het subsidiariteitsbeginsel onder de bevoegdheden van de nationale en regionale beheersautoriteiten.

Het gebruik van waterstof als brandstof is in de toekomst een goed alternatief voor het gebruik van koolwaterstoffen, met name als waterstof kan worden gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen. Feit is echter dat zowel de huidige productietechnologieën als de technieken voor een veilig gebruik van deze brandstof nog in de ontwikkelingsfase verkeren. Op dit punt zullen grote inspanningen worden gepleegd in het kader van het zesde OTO-kaderprogramma. Voorts zou het gebruik van waterstof kunnen worden aangemoedigd via experimentele modelprojecten.

(1) Mededeling van de Commissie betreffende de Structuurfondsen, het Cohesiefonds en de coördinatie ervan Richtlijnen voor programma's in de periode 2000-2006 PB C 267 van 22.9.1999.