Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2000/01 van María Rodríguez Ramos (PSE)en Carlos Westendorp y Cabeza (PSE) aan de Commissie. Einde van het EGKS-Verdrag en steun aan de kolenindustrie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2000/01 van María Rodríguez Ramos (PSE)en Carlos Westendorp y Cabeza (PSE) aan de Commissie. Einde van het EGKS-Verdrag en steun aan de kolenindustrie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2000/01

van María Rodríguez Ramos (PSE)en Carlos Westendorp y Cabeza (PSE) aan de Commissie

(6 juli 2001)

Betreft: Einde van het EGKS-Verdrag en steun aan de kolenindustrie

Op 23 juli 2002 verstrijkt de looptijd van het EGKS-Verdrag en van Beschikking 3632/93/EGKS(1), waarin de steun van de lidstaten aan de kolenindustrie wordt geregeld. Aangezien een eventuele nieuwe steunregeling dringend moet worden goedgekeurd, heeft de Commissie ongetwijfeld reeds een tijdschema voor de beraadslagingen en een aantal prioriteiten vastgesteld. Welk tijdschema heeft de Commissie ter zake vastgesteld?

(1) PB L 329 van 30.12.1993, blz. 12.

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw de Palacio namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1995/01, E-1997/01, E-1998/01 en E-2000/01

(19 september 2001)

1. De Commissie heeft op 25 juli 2001 een voorstel goedgekeurd voor een verordening van de Raad betreffende staatssteun voor de steenkoolindustrie na afloop van het EGKS-Verdra(1). Dit voorstel is voor goedkeuring naar de Raad gegaan die na advies van het Parlement, het Raadgevend Comité van de EGKS, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's een besluit zal nemen.

De vaststelling van een nieuwe regeling voor staatssteun aan de communautaire steenkoolindustrie vormde een prioriteit op het werkprogramma van de Commissie. Een zo snel mogelijke vaststelling van de nieuwe regels zou inderdaad moeten bijdragen tot een betere overgang tussen de huidige en de nieuwe staatssteunregeling. Dit alles zal ervoor zorgen dat onder zo goed mogelijke voorwaarden kan worden doorgegaan met de herstructurering en de rationalisering van deze sector.

2. De voorgestelde regeling sluit aan bij de plannen omtrent de realisatie door de lidstaten van een basisvoorraad eigen primaire energiebronnen om de continuïteit van de energievoorziening in de Gemeenschap te versterken. De vorming van een basisvoorraad energie brengt de promotie en het behoud van verschillende communautaire energiebronnen en meer in het bijzonder van duurzame energiebronnen en steenkool met zich mee. De door de Commissie voorgestelde regeling is dan ook geen opzichzelfstaand initiatief dat zich beperkt tot één primaire energiebron, maar onderdeel van een pakket gecoördineerde maatregelen.

3. Na het verstrijken van het EGKS-Verdra valt het verlenen van staatssteun aan de kolenindustrie onder het toepassingsgebied van de communautaire regels en meer in detail onder artikel 87 (ex-artikel 92) en volgende van het EG-Verdrag.

Artikel 87 van het EG-Verdrag stelt het principe van onverenigbaarheid van nationale steunmaatregelen met de gemeenschappelijke markt. Nationale steunmaatregelen zijn echter alleen onverenigbaar wanneer ze de handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden en ze door begunstiging van bepaalde ondernemingen of producties de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen. De rechtspraak heeft deze criteria(2) (ook voor deze sector) uitgebreid gepreciseerd. In deze context moeten de gevolgen van de steunmaatregelen aan de steenkoolproductie voor de energiemarkt als geheel worden onderzocht. De geleidelijke totstandbrenging van de interne energiemarkt maakt inderdaad een beleid van strenge controle op de steunmaatregelen aan de energiesector noodzakelijk. Deze controle moet gelden voor alle staatssteun aan primaire energiebronnen, met inbegrip van de steenkoolproductie.

4. De door de Commissie voorgestelde regeling is gebaseerd op artikel 87, lid 3, sub e), en artikel 89 (ex-artikel 94) van het EG-Verdrag.

(1) COM(2001) 423 def.

(2) Zie meer in het bijzonder laatstelijk het nog niet gepubliceerde arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 juli 2001 in de gevoegde zaken T-12/99 en T-63/99, UK Coal plc tegen Commissie.