Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1837/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Associatieovereenkomst EU-Albanië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1837/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Associatieovereenkomst EU-Albanië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1837/01

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(26 juni 2001)

Betreft: Associatieovereenkomst EU-Albanië

De Europese Commissie heeft een rapport goedgekeurd over de Stabiliteits- en Associatieovereenkomst tussen de EU en Albanië, die zij ter goedkeuring aan de Raad van EU-ministers zal voorleggen.

Wil een associatieovereenkomst met Albanië positieve gevolgen hebben voor de stabiliteit en de vrede in dit land en in heel de regio, dan zal deze de nadruk moeten leggen op de democratisering en de veiligheidsomstandigheden in dit land en waarborgen moeten bieden voor de eerbiediging van de rechten van de minderheden

1. Welke waarborgen heeft de Albanese regering gegeven dat er geen herhaling komt van het geweld tegen de Griekse minderheid, zoals dat zich heeft voorgedaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar (de voorvallen werden ook gesignaleerd door de internationale organisaties en onafhankelijke waarnemers)?

2. Welke maatregelen heeft de Albanese regering beloofd te zullen nemen om de ongehinderde uitoefening van het recht op onderwijs voor de minderheden te garanderen?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(1 augustus 2001)

In de toekomstige stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Unie en Albanië zal de nadruk worden gelegd op essentiële politieke criteria zoals democratie, de rechtsstaat, mensenrechten en de bescherming van de rechten van minderheden.

De Albanese Regering heeft zich ertoe verbonden alles in het werk te stellen om een herhaling te voorkomen van gebeurtenissen zoals die welke zich hebben voorgedaan in een aantal gebieden met grote Griekse minderheden tijdens de plaatselijke verkiezingen van oktober 2000. Het feit dat de eerste ronde van de Albanese parlementaire verkiezingen op 24 juni 2001 in dezelfde gebieden zonder noemenswaardige incidenten heeft plaatsgehad, is een positief teken.

De Commissie meent te weten dat Albanië reeds maatregelen heeft getroffen om het mogelijk te maken dat leden van de nationale minderheden binnen de zogenaamde minderheidszones onderwijs in hun eigen moedertaal ontvangen. Tijdens overleg in het kader van de stuurgroep op hoog niveau Unie/Albanië in mei 2001 heeft de Albanese Regering bevestigd dat zij van plan is geleidelijk het wettelijk kader voor de bescherming van minderheden te vervolledigen en het begrip minderheidszones af te schaffen. Deze maatregelen zullen zeker ertoe bijdragen dat de onderwijsmogelijkheden voor nationale minderheden in Albanië toenemen. De Commissie zal de ontwikkelingen in deze gevoelige materie van nabij blijven volgen.