Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3340/01 van Albert Maat (PPE-DE) aan de Commissie. Sluiting Wärtsilä.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3340/01 van Albert Maat (PPE-DE) aan de Commissie. Sluiting Wärtsilä.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3340/01 van Albert Maat (PPE-DE) aan de Commissie. Sluiting Wärtsilä.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0254 - 0255


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3340/01

van Albert Maat (PPE-DE) aan de Commissie

(27 november 2001)

Betreft: Sluiting Wärtsilä

Het Finse concern Wärtsilä heeft besloten om zijn vestiging in Zwolle (Nederland) in 2002 te sluiten, waardoor er direct 700 medewerkers worden ontslagen en indirect 1 000 mensen

hun baan dreigen te verliezen. Wärtsilä motiveert dit besluit met de concentratie van de productie in onder meer Triest in Italië, waar de productievoorwaarden beter zouden zijn. Dit ondanks het feit dat het bedrijf onlangs nog voor miljoenen heeft geïnvesteerd in de vestiging te Zwolle.

Is de Commissie op de hoogte van mogelijke directe of indirecte staatssteun van de regionale of landelijke overheid in Italië aan de Wärtsilä-vestiging in Triest en is de Commissie bereid daar grondig onderzoek naar te doen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(21 december 2001)

De Commissie heeft geen informatie over staatssteun die de Italiaanse autoriteiten voornemens zijn toe te kennen of reeds hebben toegekend aan Wärtsilä.

De vestigingen van de Italiaanse dochteronderneming van Wärtsilä zijn echter gelegen in een regio die in aanmerking komt voor de in artikel 87, lid 3, onder c) vermelde afwijking (San Dorligo della Valle Trieste).

Bij haar besluit van 20 juni 2001 over de Italiaanse regionale-steunkaart heeft de Commissie steunverlening toegestaan ten belope van 8 % van de investering, in termen van netto-subsidie-equivalent (NSE)(1).

Bijgevolg kan Italië, zonder voorafgaande toestemming per individueel geval, op basis van een van zijn steunregelingen op rechtmatige wijze regionale steun toekennen met een maximumintensiteit van 8 % netto-subsidie-equivalent (NSE). Een dergelijke steun kan worden toegekend op voorwaarde dat het investeringsbedrag niet meer beloopt dan 50 miljoen. Bij investeringen van meer dan 50 miljoen dienen de Italiaanse autoriteiten de voorgenomen steun bij de Commissie aan te melden uit hoofde van de Multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten(2).

De Commissie zal bij de Italiaanse autoriteiten nagaan of de onderneming onrechtmatige steun heeft ontvangen die het goedgekeurde plafond overschrijdt.

(1) Voor de definitie van netto-subsidie-equivalent zie de richtsnoeren inzake de regionale steunmaatregelen (PB C 74 van 10.3.1998).

(2) PB C 107 van 7.4.1998.