Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0030/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Behoud en restauratie van historische gebouwen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0030/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Behoud en restauratie van historische gebouwen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0030/01

van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie

(17 januari 2001)

Betreft: Behoud en restauratie van historische gebouwen

Enkele jaren geleden beheerde de Commissie (DG X) op jaarbasis een programma voor het behoud van het architectonisch en artistiek erfgoed; dat programma beantwoordde, althans ten dele, aan de noodzaak om talrijke historische gebouwen te behoeden voor verwaarlozing en verval. Het recente programma Cultuur 2000 lijkt niet dezelfde doeleinden na te streven. Bestaan er andere financiële instrumenten, programma's of initiatieven die tot doel hebben historische gebouwen die het verdienen om in stand gehouden en voor kunstopleidingsdoeleinden gebruikt te worden, te behouden en te restaureren?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(29 maart 2001)

Het programma waarnaar de geachte afgevaardigde verwijst was het programma Raphaël dat tot doel had acties te ondersteunen ter aanmoediging van de bescherming, het behoud en de valorisatie van het Europees cultureel erfgoed via Europese samenwerking, de uitwisseling van ervaringen en de ontwikkeling van op het erfgoed toegepaste technieken te ondersteunen en de toegang tot, de deelname aan en de bewustmaking van het publiek voor het cultureel erfgoed te verbeteren.

Het programma Cultuur 2000, dat op de resultaten van de vorige programma's (Raphaël, Kaleidoscope en Ariane) is gebaseerd, vormt een rationalisering en een versterking van de culturele actie van de Gemeenschap.

Wat het erfgoed betreft, beoogt het programma Cultuur 2000 de aanmoediging van het delen en accentueren, op Europees niveau, van het gemeenschappelijke culturele erfgoed van Europees belang, verspreiding van kennis en bevordering van goede praktijken inzake het behoud en de instandhouding van dat erfgoed(1) en wel door steun te verlenen aan samenwerkingsprojecten die erop gericht zijn het gemeenschappelijke culturele erfgoed van Europese betekenis op Europees niveau te behouden, te delen, te benadrukken en te beschermen(2) (actie 1), de opwaardering van culturele locaties en monumenten in de Gemeenschap om het bewustzijn van de Europese cultuur te vergroten(3) (actie 2), de steun aan projecten voor de bescherming van het cultureel erfgoed die van uitzonderlijk belang zijn en bijdragen tot de ontwikkeling en de verspreiding van innoverende concepten, methoden en technieken op Europees niveau en die het label Europese laboratoria voor het cultureel erfgoed verdienen(5) (actie 3).

Verder vestigt de Commissie de aandacht van de geachte afgevaardigde op het feit dat de oproep tot het indienen van voorstellen voor het programma Cultuur 2000 voor de projecten die in 2001 zullen worden uitgevoerd, voorziet in de toekenning van steun aan circa 55 projecten (voor de drie acties van het programma) met het oog op de valorisatie van het gemeenschappelijk Europees cultureel erfgoed (roerend, onroerend, bouwkundig, archeologisch)(4).

Het programma Cultuur 2000 is het enige culturele samenwerkingsinstrument dat (onder meer) tot doel heeft het Europees cultureel erfgoed te behouden.

Zoals bepaald in artikel 151, lid 4, (ex artikel 128) van het EG-Verdrag, houdt de Gemeenschap bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen rekening met de culturele aspecten en bijgevolg treft men bijna overal in de communautaire begroting acties aan die een cultureel aspect (kunnen) hebben. Wat met name het erfgoed betreft, zij gewezen op de acties die onder het regionaal beleid en het onderzoekbeleid vallen.

Wat de Structuurfondsen betreft, erkent de nieuwe verordening betreffende de Structuurfondsen het belang van de culturele dimensie van het levenskader om de culturele ontwikkeling te vergemakkelijken en in deze context voorziet de nieuwe verordening van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de mogelijkheid om projecten met een cultureel karakter mede te financieren (cultureel toerisme en het scheppen van arbeidsplaatsen, investeringen, systemen voor het beheer en de modernisering van de culturele diensten, valorisatie van het cultureel erfgoed). Bij wijze van voorbeeld vestigt de Commissie in dit verband de aandacht van de geachte afgevaardigde op het feit dat de operationele programma's van Griekenland en Portugal van het EFRO 2000-2006 voor de valorisatie van het cultureel en historisch erfgoed voorzien in investeringen van respectievelijk 334 miljoen (waarvan 250 miljoen afkomstig van het EFRO) en 260 miljoen (waarvan meer dan 187 miljoen afkomstig van het EFRO).

Bovendien is een van de prioriteiten van het initiatief Leader+ (in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)) de valorisatie van de natuurlijke en culturele hulpbronnen.

Ten slotte voorzien de door de Commissie vastgestelde richtsnoeren voor de communautaire initiatiefprogramma's Interreg III en Urban II respectievelijk in de bevordering van het milieu en het goed beheer van het cultureel erfgoed en de herinrichting van oude industrieterreinen () met inbegrip van de instandhouding en verbetering van het historisch en cultureel erfgoed.

Op het gebied van het onderzoek omvat het vijfde kaderprogramma van de Gemeenschap voor onderzoek en technologische ontwikkeling in het kader van het programma Energie, milieu en duurzame ontwikkeling de actie De stad van morgen en het culturele erfgoed die onder meer een prioriteit bevat, getiteld bescherming, behoud en restauratie van het Europese culturele erfgoed.

(1) Besluit nr. 508/2000/EG van het Parlement en de Raad van 14 februari 2000 -PB L 63 van 10.3.2000.

(2) Zie hierboven bladzijde 5.

(3) Zie hierboven bladzijde 6.

(4) PB C 21 van 24.1.2001.

(5) Zie hierboven bladzijde 6.