Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1181/01 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Het Single European Authorisation Project.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1181/01 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Het Single European Authorisation Project.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1181/01 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Het Single European Authorisation Project.

Publicatieblad Nr. 340 E van 04/12/2001 blz. 0190 - 0191


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1181/01

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(19 april 2001)

Betreft: Het Single European Authorisation Project

Het Single European Authorisation Project (project voor een enkele Europese douane-autorisatie) is een proefproject dat thans door de Britse douane wordt uitgevoerd tezamen met de douanediensten van de landen op het vasteland. Het doel van dit project is om het handelaren mogelijk te maken hun douanedeclaraties vanuit een enkel land te verrichten.

Er is echter nog geen gemeenschappelijk plan voor de uitvoering hiervan, hetgeen ertoe heeft geleid dat elk land in de EU met zijn partners over afzonderlijke overeenkomsten is gaan onderhandelen, zodat er in Europa een groot aantal verschillende standaarden is ontstaan.

Welke plannen heeft de Commissie om te zorgen voor een grotere mate van samenwerking en coördinatie bij dit project?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(7 juni 2001)

De Commissie is zich terdege bewust van het verlangen van ondernemers naar vereenvoudiging en harmonisatie, en met name van hun wens (indien zij een centrale lokatie voor hun boekhouding hebben), transacties in meer dan een lidstaat te kunnen afhandelen met slechts een douanedienst, in plaats van met mogelijk 15 douanediensten (grensoverschrijdende vergunningen).

Grensoverschrijdende vergunningen passen goed bij de interne markt en de Commissie staat er dan ook achter. Reeds enkele jaren geleden deed de Commissie voor het eerst voorstellen op dit terrein. De regels voor bijzondere bestemmingen en de economische douaneregelingen verwijzen reeds expliciet naar grensoverschrijdende vergunningen.

Bij het in het vrije verkeer brengen (via de zogenoemde vereenvoudigde procedures) ligt de situatie echter ingewikkelder, aangezien hierbij kwesties als douaneschuld, BTW, statistiek en het delen van inningskosten (het geldbedrag dat lidstaten mogen houden om hun administratiekosten te dekken) een rol spelen.

Hoewel er een algemene rechtsgrond is voor grensoverschrijdende vergunningen in het communautaire douanewetbeok, is er behoefte aan praktische ervaring. Met de lidstaten is overeengekomen dat zij verzoeken om grensoverschrijdende vluchtelingen kunnen goedkeuren (met de instemming van de andere betrokken diensten). De Commissie volgt de vorderingen nauwlettend en zorgt voor een regelmatige uitwisseling van informatie in het kader van het Comité Douanewetboek. Het betreft hier proefprojecten (pilot projects), en het project van het Verenigd Koninkrijk past in dit kader.

Helaas is met de proefprojecten in het algemeen veel minder snel vooruitgang geboekt dan werd verwacht. De huidige proefprojecten lijken daarentegen wel vlot te verlopen, en de Commissie hoopt dat dergelijke projecten in de toekomst gangbaarder zullen worden.

De Commissie blijft algemene steun verlenen aan de proefprojecten en zal binnen het Comité Douanewetboek informatie blijven uitwisselen. Bovendien zal een deze procedure worden aangemoedigd in het kader van een seminar Douane en Handel, dat een juni 2001 in Zweden gehouden zal worden.

De Commissie is bereid binnen de grenzen van haar bevoegdheden wetgevingsvoorstellen te doen, mocht dit nodig blijken om juridische problemen op te lossen of de uniformiteit te garanderen.