Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3485/00 van Timothy Kirkhope (PPE-DE) aan de Commissie. Handvest grondrechten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3485/00 van Timothy Kirkhope (PPE-DE) aan de Commissie. Handvest grondrechten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3485/00

van Timothy Kirkhope (PPE-DE) aan de Commissie

(10 november 2000)

Betreft: Handvest grondrechten

Kan de Commissie naar aanleiding van de informele bijeenkomst van de Raad in Biarritz op 13 en 14 oktober 2000 en de discussies die op de tweede dag plaatsvonden, bevestigen dat het altijd zijn bedoeling is geweest dat het handvest van grondrechten wettelijk afgedwongen zou kunnen worden? Indien het hiertoe niet komt, welke status in wettelijk/constitutionele zin moet het handvest in de ogen van de Raad dan hebben?

Antwoord van de heer M. Vitorino namens de Commissie

(11 december 2000)

De Commissie vestigt de aandacht van het geachte parlementslid op de mededeling die zij op 11 oktober 2000 gedaan heeft over de aard van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie(1). Deze mededeling werd aan het Parlement en aan de Raad toegezonden.

In deze mededeling stelt de Commissie dat het Handvest, gezien zijn inhoud, zijn strakke juridische formulering en zijn hoge politieke en symbolische waarde, welhaast onvermijdelijk in de verdragen moet worden opgenomen als een tekst met verbindende rechtskracht.

De Commissie vermeldt verschillende mogelijkheden betreffende de technische modaliteiten van de opneming van het Handvest in de verdragen en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren.

Op dit ogenblik stelt de Commissie vast dat de vraag rijst of, in het kader van de lopende Intergouvernementele Conferentie, niet moet worden overwogen artikel 6, lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie te wijzigen, teneinde voortaan rekening te houden met het bestaan van het uitgevaardigde Handvest.

De Commissie is evenwel van mening dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, ongeacht de aard die uiteindelijk eraan wordt toegekend, gevolgen zal sorteren, inclusief op juridisch gebied. Het is immers duidelijk dat de instellingen van de Europese Unie in de toekomst deze tekst moeilijk zullen kunnen negeren.

(1) COM(2000) 644 def.