Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2525/00 van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie. Corridor nr. 8.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2525/00 van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie. Corridor nr. 8.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2525/00

van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie

(2 augustus 2000)

Betreft: Corridor nr. 8

Kan de Commissie meedelen hoe het met de uitvoering van het programma ter verwerkelijking van Corridor nr. 8 staat?

Welke maatregelen zijn reeds genomen?

Welke geldmiddelen zijn beschikbaar?

Welke belemmeringen bestaan er eventueel nog?

Welke rol speelt de regio Apulië hierbij?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(21 september 2000)

De Commissie ondersteunt krachtig de ontwikkeling van alle pan-Europese vervoerscorridors door met de belanghebbende partijen te onderhandelen en alle politieke, technische en financiële initiatieven te ontplooien die nodig zijn om een gunstiger kader voor vervoersactiviteiten binnen de Europese context te helpen creëren.

In dit verband heeft de Commissie in de voorbije maanden, in overleg met de Italiaanse beheerder van corridor nr. 8 het Italiaanse ministerie van verkeer en scheepvaart actief deelgenomen aan de afronding van het memorandum van overeenstemming over deze corridor. Met name is daarbij gepoogd de deelnemende landen, namelijk Albanië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië (ARYM), Bulgarije, Griekenland, Italië en Turkije te helpen een definitief compromis over de tekst van het protocol te bereiken.

Begin juli 2000 is in Rome door de partijen over bijna de hele tekst overeenstemming bereikt. Behoudens onvoorzien omstandigheden zal het protocol de komende weken door de bevoegde ministeries van de deelnemende landen en door de Commissie worden ondertekend.

Het tracé van de intermodale corridor nr. 8, zoals dit is beschreven in het ontwerp-protocol, omvat een hoofdtraject Bari/Brindisi Durres/Vlore Tirana Cafasan Skopje Sofia Plovdiv Burgas/Varna. Daarnaast is tevens voorzien in de wegverbinding Ormenion Slivengrad Burgas, alsook Byala/Gorna Oriahovica Pleven Sofia enerzijds, en Cafasan Kapshtice/Kristallopigi anderzijds.

Zodra het protocol ondertekend is begint de aanloopfase; deze bestaat hoofdzakelijk in de uitvoering van een technische studie. Daarin zal de infrastructuursituatie in de corridor worden bekeken en zullen de prioritaire behoeften worden geïnventariseerd.

Nu al is voor de ontwikkeling van corridor nr. 8 door de Gemeenschap aanzienlijke financiële steun verleend ten behoeve van de sectoren op het grondgebied van de deelnemende landen via de desbetreffende programma's PHARE, Obnova en zeer onlangs ISPA en ook door de internationale financiële instellingen en bilaterale donateurs is een aanzienlijke bijdrage geleverd.

Voorts is het belang van corridor nr. 8 nadrukkelijk bevestigd in het kader van het in juni 1999 gerealiseerde stabiliteitspact voor Zuidoost Europa waaraan de Commissie actief deelneemt. Met name zijn tijdens de conferentie van de donateurs van dit pact, die eind maart 2000 in Brussel heeft plaatsgevonden, verschillende projecten langs corridor nr. 8 als prioritair aangemerkt, hetgeen in dit geval betekent dat onmiddellijk maatregelen moeten worden getroffen. Normaal moet dus over enkele maanden een begin met de uitvoering van deze projecten worden gemaakt.

De regio Puglia kan (zoals de overige plaatselijke overheden die belang hebben bij de ontwikkeling van corridor nr. 8) via de vertegenwoordiging van de Italiaanse regering bij de vaststelling van het memorandum van overeenstemming bij de ontwikkeling van deze corridor betrokken worden.