Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0415/00 van Torben Lund (PSE) aan de Commissie. Auteursrecht van kunstenaars.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0415/00 van Torben Lund (PSE) aan de Commissie. Auteursrecht van kunstenaars.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0415/00

van Torben Lund (PSE) aan de Commissie

(23 februari 2000)

Betreft: Auteursrecht van kunstenaars

Onder verwijzing naar de conventie van Bern en EU-richtlijn 93/98 over de harmonisering van de beschermingstermijn voor het auteursrecht en bepaalde verwante rechten(1) zou ik graag weten:

1. In welke mate is de legale vermenigvuldiging van een origineel werk, afgezien van de methode van vermenigvuldiging, van invloed op de beschermingstermijn die het werk volgens de EU-bepalingen geniet?

2. Kan legale vermenigvuldiging van een werk, afgezien van de methode, met zich meebrengen dat er vóór het verstrijken van de beschermingstermijn die het werk volgens de EU-bepalingen geniet, verdere vermenigvuldiging plaatsgrijpt tegen de belangen van de rechthebbende van het auteursrecht in?

(1) PB L 290 van 24.11.1993, blz. 9.

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(10 april 2000)

De Richtlijn 93/98/EG van de Raad betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, stelt niet alleen de communautaire duur vast voor elke categorie beschermde werken of objecten, maar preciseert eveneens het tijdstip waarop deze termijn in elk concreet geval begint. In het kader van de opgedragen verwezenlijking van een daadwerkelijke interne markt, waarbinnen de door de intellectuele eigendomsrechten beschermde goederen en diensten vrij kunnen circuleren, is de totstandgebrachte harmonisatie immers volledig en houdt rekening met alle factoren die van invloed kunnen zijn op de beschermingsduur.

De rechtmatige reproductie van een werk is een normale exploitatiehandeling van het werk zonder enige invloed op de beschermingstermijn. Een situatie waarin een rechtmatige vermenigvuldiging leidt tot verdere vermenigvuldigingen tegen de belangen van de rechthebbende van het auteursrecht is moeilijk voorstelbaar, aangezien ook deze vermenigvuldigingen door de auteur moeten worden goedgekeurd of onder een van de door de wet goedgekeurde gevallen van gebruik vallen. Een dergelijke situatie heeft in ieder geval geen enkele invloed op de beschermingstermijn.