Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0309/00 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Ontwikkelingen grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0309/00 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Ontwikkelingen grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0309/00

van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie

(4 februari 2000)

Betreft: Ontwikkelingen grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide

Op initiatief van de Beneluxraad wordt Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide ontwikkeld. Daarvoor is een Beheers- en Inrichtingsplan (BIP) opgesteld, waarbinnen aan het behoud, het beheer en de ontwikkeling van biologische, ecologische en cultuurhistorische waarden van het Grenspark kan worden gewerkt, rekening houdend met de diverse functies die het gebied bezit.

Volgens een artikel in dagblad BN/de Stern (d.d. 16 december 1999) is de winning van water binnen het gebied een probleem dat leidt tot verdroging van het landgoed Groote Meer. Duizenden broedplaatsen van minstens 25 verschillende vogelsoorten zijn al verdwenen. Verder wordt gevreesd dat de ontwikkeling van het Grenspark leidt tot een massale toename van recreanten.

1. Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om verdere verdrogng in het gebied te voorkomen, en zo nodig het grondwaterpeilt te verhogen?

2. Is de Commissie het eens met de stelling dat een toename van massarecreatie in een vogelgebied strijdig is met de uitgangspunten van de vogelrichtlijn 79/409/EEG(1).

3. Deelt de Commissie de mening van ondergetekende dat de meest kwetsbare gebieden afgesloten dienen te worden voor het publiek, tenzij het gaat om kleinschalige educatieve excursies?

(1) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(2 maart 2000)

Het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide ligt deels in België, deels in Nederland.

Het Belgische gedeelte is aangewezen als speciale beschermingszone, Kalmthoutse Heide genaamd, overeenkomstig Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. Het Nederlandse gedeelte is aangewezen als een gebied van communautair belang, Ossendrecht genaamd, overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(1). De Nederlandse autoriteiten hebben aangekondigd dat zij de locatie eveneens als speciaal beschermingsgebied zullen aanwijzen.

Overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 92/43/EEG, is artikel 6, leden 2, 3 en 4, van die richtlijn van toepassing op de locatie.

De in de vraag vermelde activiteiten, waterwinning en grootschalige recreatie, kunnen niet als een plan of project in de zin van artikel 6, lid 3, worden aangemerkt. Bijgevolg is artikel 6, leden 3 en 4, in dit geval niet van toepassing. Aangezien het om reeds bestaande activiteiten gaat, is alleen artikel 6, lid 2, van toepassing. In dit lid is bepaald dat de Lid-Staten passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.

Wat de eerste vraag betreft, dient in het bijzonder te worden opgemerkt dat de lidstaten en niet de Commissie de nodige maatregelen moeten nemen om aan artikel 6, lid 2, van Richtlijn 92/43/EEG te voldoen. Het ontbreekt de Commissie aan specifieke informatie over De Zoom-Kalmthoutse Heide en zij kan dan ook niet beoordelen of maatregelen zijn genomen om verdere verdroging van het gebied te voorkomen. Om dezelfde reden kan de Commissie geen standpunt innemen over de in de tweede en derde vraag aan de orde gestelde kwesties.

De Commissie onderneemt de nodige stappen om meer informatie over de toepassing van artikel 6, lid 2, van Richtlijn 92/43/EEG ten aanzien van De Zoom-Kalmthoutse Heide te verkrijgen. Zij zal indien nodig nadere maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de nationale instanties aan deze bepaling voldoen.

(1) PB L 206 van 22.7.1992.