Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0212/00 van Gérard Caudron (PSE) aan de Commissie. Steun aan de staalindustrie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0212/00 van Gérard Caudron (PSE) aan de Commissie. Steun aan de staalindustrie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0212/00

van Gérard Caudron (PSE) aan de Commissie

(4 februari 2000)

Betreft: Steun aan de staalindustrie

Tijdens de plenaire vergadering heb ik mijn mening kunnen geven over de toepassing in 1998 van de zesde code inzake de steun aan de ijzer- en staalindustrie.

Hoewel ik het verslag van de Commissie van hoge kwaliteit acht, betreur ik het dat dit verslag niet alle aspecten van de steun dekt.

Hoewel de Commissie een code voor steun aan de ijzer- en staalindustrie heeft opgesteld die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, heeft zij herhaaldelijk steun aan ijzer- en staalondernemingen toegekend die niet tot de categorieën behoort die onder de code vallen. Met het oog op het gelijkheidsbeginsel zal de steuncode hetzij strikt moeten worden toegepast hetzij moeten worden gewijzigd als de Commissie steun wil toekennen die niet onder steunmaatregelen valt die op dit moment wettelijk zijn toegestaan.

Is de Commissie van plan maatregelen te treffen om deze situatie te verhelpen?

Tot slot is er ook nog het probleem van het EGKS-Verdrag dat binnenkort afloopt. Het stelsel voor steunverlening zou eigenlijk tot na 2002 gehandhaafd moeten blijven. In dit opzicht ben ik van mening dat de Raad alleen via een verordening de noodzakelijke juridische zekerheid kan bieden en iedere vorm van steun die niet onder de code valt formeel kan verbieden.

Zal de Commissie voorstellen in deze richting doen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(17 maart 2000)

Elk jaar stelt de Commissie een verslag op over de toepassing van de staalsteuncode, waarin alle beslissingen die de Commissie op grond van deze code in dat jaar heeft genomen, aan de orde komen.

In het tijdvak 1993-1994 heeft de Commissie beslissingen met betrekking tot steun aan ijzer- en staalondernemingen genomen op grond van artikel 95 van het EGKS-Verdrag, niet de staalsteuncode. Deze beslissingen werden genomen overeenkomstig dezelfde procedure als die van de staalsteuncode en hebben dezelfde rechtskracht. Sindsdien is geen enkele beslissingen van deze aard genomen. Over de uitvoering van de beslissingen van 1993-1994 wordt een afzonderlijk verslag aan de Raad opgesteld, zoals voorzien in deze beslissingen.

Met betrekking tot de toekomst van de voorschriften inzake staatssteun aan de ijzer- en staalindustrie, na het aflopen van het EGKS-Verdrag, heeft de Commissie nog geen definitief standpunt bepaald. Zoals toegezegd door het voor concurrentie bevoegde lid van de Commissie, ter gelegenheid van de plenaire vergadering in januari 2000, zal het toekomstige voorstel worden voorgelegd aan het Parlement. De Commissie heeft niettemin nota genomen van het standpunt van het Parlement zoals opgenomen in zijn Resolutie over het verslag van de Commissie van 1998 en verwoord door het geachte parlementslid tijdens zijn interventie van 18 januari 2000, alsmede in onderhavige schriftelijke vraag.