Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0045/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Proces van Keulen: aanpassing van het Poseima-programma op de Azoren op het gebied van de bevordering van de plantaardige productie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0045/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Proces van Keulen: aanpassing van het Poseima-programma op de Azoren op het gebied van de bevordering van de plantaardige productie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0045/00

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(20 januari 2000)

Betreft: Proces van Keulen: aanpassing van het Poseima-programma op de Azoren op het gebied van de bevordering van de plantaardige productie

Titel II van verordening (EEG) nr. 1600/92(1) voorziet in maatregelen die van ingrijpend belang zijn voor de ontwikkeling van de landbouw in de autonome regio's der Azoren en Madeira. Er is echter tot nu toe weinig gebruik van gemaakt omdat een te hoog percentage aan cofinanciering vereist is (20 % van de particuliere sector en 30 % van de overheid).

Acht de Commissie het mogelijk om lagere cofinancieringspercentages voor te stellen?

(1) PB L 173 van 27.6.1992, blz. 1.

Gecombineerd Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0038/00, E-0043/00, E-0044/00, E-0045/00, E-0046/00, E-0047/00, E-0048/00, E-0049/00, E-0050/00, E-0051/00 en E-0052/00

(28 februari 2000)

Het geachte parlementslid heeft een hele reeks vragen gesteld over het programma Poseima voor de Azoren.

Aan het verslag van de Commissie over de maatregelen ter uitvoering van artikel 299 (het vroegere artikel 227), lid 2, van het EG-Verdrag wordt nog gewerkt.

In dit stadium van de procedure kan de Commissie dus niet antwoorden op de vragen van het gachte Parlementslid over de inhoud van dit verslag; het moet immers eerst door de Commissie worden goedgekeurd.

Ten slotte is in het werkprogramma van de Commissie voor 2000 bepaald dat bij de Raad en het Parlement een verslag zal worden ingediend over de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira(1) (Poseima). Dit verslag over de landbouwsector van Poseima zal eventueel vergezeld gaan van voorstellen voor aanpassingen die nodig worden geacht om de doelstellingen van dit programma te verwezenlijken. Het geheel van de landbouwmaatregelen voor de Azoren zal in deze context worden onderzocht.

(1) PB L 173 van 27.6.1992.