Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3352/00 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Strategie van het Directoraat-generaal visserij in de Stille Zuidzee.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3352/00 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Strategie van het Directoraat-generaal visserij in de Stille Zuidzee.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3352/00 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Strategie van het Directoraat-generaal visserij in de Stille Zuidzee.

Publicatieblad Nr. 163 E van 06/06/2001 blz. 0095 - 0096


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3352/00

van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie

(27 oktober 2000)

Betreft: Strategie van het Directoraat-generaal visserij in de Stille Zuidzee

De Overeenkomst die de werking van de Commissie voor de tonijnvisserij in het westelijke deel van de Stille Zuidzee regelt werd op de MHLC-vergadering van 20 augustus tot 5 september 2000 ondertekend door alle deelnemende landen, met uitzondering van Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, China en Tonga. Ondanks de toezeggingen van de directeur-generaal, de heer Schmidt, was de Europese Commissie op deze vergadering niet vertegenwoordigd. Er wordt binnenkort opnieuw een vergadering belegd om voornoemde landen er alsnog toe te bewegen de overeenkomst te ondertekenen. De betrokken sector betwijfelt of de EU wel aan het MHLC-proces wil deelnemen.

De Europese visserijsector heeft zijn bezorgdheid geuit, niet alleen over het feit dat het Directoraat-generaal visserij er blijkbaar in berust slechts een marginale rol te spelen in het proces van sluiting van visserijovereenkomsten voor de Stille Zuidzee, maar ook omdat er geen vorderingen zijn gemaakt bij de onderhandelingen over de sluiting van overeenkomsten met landen in de regio. Zij beklagen zich erover dat de Commissie weinig belangstelling betoont en geen enkel resultaat heeft bereikt.

Kan de Commissie uitleggen wat haar strategie en doelstellingen zijn ten aanzien van het verwerven van visserijrechten voor onze vloot in de Stille Zuidzee?

Welke maatregelen heeft de Commissie getroffen met het oog op de sluiting van een overeenkomst met Kiribati?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(30 november 2000)

Sedert de derde vergadering van de Multilateral High Level Conference (MHLC) in juni 1998 heeft de Commissie namens de Gemeenschap actief deelgenomen aan de bijeenkomsten van dit orgaan, om zo tot uitdrukking te brengen dat zij haar volle medewerking wil verlenen en als volwaardig lid wil toetreden tot het Verdrag voor het centrale en westelijke deel van de Stille Oceaan. De Commissie heeft ook gevraagd deel te nemen aan de tussentijdse regeling die ingesteld moet worden in afwachting van de oprichting van de in het Verdrag bedoelde organen. Bovendien heeft de Gemeenschap niets onverlet gelaten om de landen die aan de onderhandelingen deelgenomen hebben, ervan te overtuigen dat zij tot samenwerking bereid is en dat zij daartoe een nuttige bijdrage tot de instandhouding en het beheer van de visbestanden in het centrale en westelijke deel van de Stille Oceaan wil leveren.

De Commissie betreurt het ten zeerste dat haar bemoeiingen niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd. In april 2000 hebben de 16 leden van het Fisheries Forum Agency (FFA), een regionale organisatie van eilandenstaten van de Stille Oceaan, Australië en Nieuw-Zeeland, in de zesde vergadering van de MHLC een resolutie aangenomen, waarin de deelname van nieuwe partijen aan het onderhandelingsproces over het nieuwe verdrag en aan de tussentijdse regeling uitgesloten wordt, zodat de Gemeenschap haar werkzaamheden niet kon voortzetten. Aangezien het de bedoeling was de tekst van het nieuwe verdrag, die reeds grotendeels in de vorige vergadering van de MHLC overeengekomen was, in de zevende vergadering in september 2000 formeel aan te nemen, was de Commissie van oordeel dat haar deelname aan deze vergadering geen nut zou hebben.

Toch zal de Commissie haar pogingen niet opgeven om doelmatig bij te dragen tot de instandhouding en het beheer van de visbestanden in het betrokken gebied en de belangen van de vloot van de Gemeenschap die daar vist of mogelijk gaat vissen, te verdedigen. Zij moet de mogelijkheden onderzoeken en op grond daarvan een strategie voorstellen met inachtneming van haar uit het internationale zeerecht voortvloeiende verplichtingen. Zij zal niet nalaten de lidstaten en het Parlement kennis te geven van haar voorstellen.

Met betrekking tot de mogelijke sluiting van een bilaterale overeenkomst met Kiribati, en rekening houdend met de hierboven beschreven ontwikkelingen, onderzoekt de Commissie momenteel dit dossier en de mogelijke gevolgen voor het gehele centrale en westelijke deel van de Stille Zuidzee.