Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3264/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Omzetting van EU-richtlijnen in de lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3264/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Omzetting van EU-richtlijnen in de lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3264/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Omzetting van EU-richtlijnen in de lidstaten.

Publicatieblad Nr. 136 E van 08/05/2001 blz. 0219 - 0220


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3264/00

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(20 oktober 2000)

Betreft: Omzetting van EU-richtlijnen in de lidstaten

Volgens Commissiestatistieken over het aantal richtlijnen dat in het kader van het programma voor de interne markt uit 1992 door de lidstaten naar behoren is omgezet had Zweden op 7 maart 1997 98,2 %, Finland 95,9 % en Oostenrijk 86,2 % omgezet en was in de 15 lidstaten van de EU in totaal 94,3 % omgezet.

Beschikt de Commissie over statistieken over de opneming van EU-richtlijnen in de wetgeving van de lidstaten in de periode tot en met 1999?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(6 december 2000)

Sinds november 1997 publiceert de Commissie twee keer per jaar het scorebord van de interne markt. Dit omvat statistieken over de tenuitvoerlegging van de internemarktrichtlijnen door de lidstaten.

Het scoreboard laat het achterstandspercentage van elke lidstaat zien, d.w.z. het percentage internemarktrichtlijnen die niet door een lidstaat zijn omgezet. Om een vergelijking te kunnen maken wordt de prestatie van de lidstaten hieronder aangegeven voor mei 1998 tot mei 2000, de datum van het laatste scorebord (er wordt rekening gehouden met alle internemarktrichtlijnen en niet alleen met die welke zijn opgenomen in het programma 1992).

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Het scoreboard geeft de algemene situatie in de Gemeenschap aan wat de omzetting van de richtlijnen betreft in termen van het percentage richtlijnen dat nog niet in alle lidstaten is omgezet.

De percentages voor dezelfde periode waren:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Alle verslagen over het scorebord van de interne markt zijn toegankelijk op de website van de interne markt: http://europa.eu.int/comm/internal_market/.

In haar jaarverslag aan het Parlement over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht publiceert de Commissie ook statistieken over het percentage richtlijnen uit alle onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallende sectoren die door de lidstaten ten uitvoer zijn gelegd.

Voor meer informatie wordt de geachte afgevaardigde verwezen naar het zeventiende verslag over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (1999) dat met name te vinden is op het volgende adres: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/infringements/report99_fr.htm