Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2401/00 van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie. Omzetting in Italië van de communautaire afvalwetgeving.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2401/00 van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie. Omzetting in Italië van de communautaire afvalwetgeving.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2401/00 van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie. Omzetting in Italië van de communautaire afvalwetgeving.

Publicatieblad Nr. 103 E van 03/04/2001 blz. 0145 - 0146


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2401/00

van Monica Frassoni (Verts/ALE) aan de Commissie

(18 juli 2000)

Betreft: Omzetting in Italië van de communautaire afvalwetgeving

Het Italiaans parlement behandelt momenteel een wetsontwerp betreffende de wijziging van besluit 22/97 inzake afvalstoffen. Dit wetsontwerp omvat voorschriften voor de interpretatie van het begrip zich ontdoen van in de communautaire definitie van afval in richtlijn 75/442/EEG(1).

1. Kan de Commissie meedelen of zij van dit wetsontwerp op de hoogte is,

2. Kan de Commissie meedelen of het Italiaans parlement verplicht is de Commissie van dit wetsontwerp op de hoogte te stellen,

3. Kan de Commissie meedelen welke maatregelen zij denkt te treffen, aangezien het Gemeenschapsrecht een lidstaat verbiedt interne voorschriften in te voeren die criteria vaststellen voor de interpretatie van een richtlijn, teneinde een uniforme toepassing van richtlijn 75/442/EEG op het gehele communautaire grondgebied te waarborgen?

(1) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(14 september 2000)

De Commissie werd door de vertegenwoordigers van Italië in het comité ex artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen over dit wetsontwerp geïnformeerd tijdens de vergadering van genoemd comité op 16 juni 2000.

Artikel 20 van Richtlijn 75/442/EEG bepaalt dat de lidstaten de Commissie in kennis dienen te stellen van de tekst van de bepalingen van intern recht die zij op het door de richtlijn bestreken gebied invoeren. Op basis van deze richtlijn bestaat er dus geen verplichting tot kennisgeving van wetsontwerpen. Van een dergelijke verplichting kan evenwel toch sprake zijn indien het wetsontwerp in kwestie technische specificaties omvat waarop Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften(1) van toepassing is.

De Commissie heeft als taak, erop toe te zien dat het Gemeenschapsrecht correct wordt toegepast. Artikel 211 (voorheen artikel 155) van het EG-Verdrag bepaalt met name: Teneinde de werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt te verzekeren, ziet de Commissie toe op de toepassing zowel van de bepalingen van dit Verdrag als van de bepalingen welke de instellingen krachtens dit Verdrag vaststellen (mldr). Artikel 226 (voorheen artikel 169) van het EG-Verdrag luidt: Indien de Commissie van oordeel is dat een lidstaat een van de krachtens dit Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, brengt zij dienaangaande een met redenen omkleed advies uit, na deze staat in de gelegenheid te hebben gesteld zijn opmerkingen te maken. Indien de betrokken staat dit advies niet binnen de door de Commissie vastgestelde termijn opvolgt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.

De bevoegdheid om het Gemeenschapsrecht te interpreteren, berust bij het Hof van Justitie. Wanneer de Commissie de mening is toegedaan dat de door een lidstaat gegeven interpretatie in strijd is met de werkelijke strekking van het Gemeenschapsrecht, kan zij zich bedienen van één van de overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag geboden mogelijkheden.

(1) PB L 204 van 21.7.1998.