Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0890/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Evaluatie Belgische dioxinecrisis.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0890/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Evaluatie Belgische dioxinecrisis.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0890/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Evaluatie Belgische dioxinecrisis.

Publicatieblad Nr. 081 E van 13/03/2001 blz. 0005 - 0006


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0890/00

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad

(23 maart 2000)

Betreft: Evaluatie Belgische dioxinecrisis

De Belgische dioxinecrisis heeft andermaal de kwetsbaarheid van de voedselketen en de controle aangetoond. Een evaluatie, zoals gemaakt door de zogenaamde dioxinecommissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, kan bijdragen tot het wegwerken van knelpunten. Zowel de Europese Unie als de vijftien EU-lidstaten hebben daarbij een belangrijke rol te vervullen.

De parlementsleden schrijven onder meer dat de Unie over slib reglementeringen in omloop heeft die verschillen naar gelang van de taal waarin ze gesteld zijn en die hoe dan ook vervolledigd en beter gedefinieerd moeten worden.

Zijn er volgens de Raad over slib reglementeringen in omloop die verschillen naar gelang van de taal waarin ze gesteld zijn, zoals gesteld door de zogenaamde dioxinecommissie?

Zo neen, heeft de dioxinecommissie ongelijk wanneer ze stelt dat de reglementeringen over slib in de Europese Unie verschillen naar gelang van de taal?

Gecombineerd Antwoord op de schritftelijke vragen E-0886/00, E-0888/00, E-0890/00, E-0892/00 en E-0894/00

(29 september 2000)

Hoewel het verslag waarnaar het geachte parlementslid verwijst, niet gericht is tot de Raad of door deze behandeld, kan er wel in algemene zin commentaar geleverd worden op een aantal opmerkingen van het geachte parlementslid.

Het aantal problemen dat zich in de afgelopen jaren in verschillende fasen van de voedselketen heeft voorgedaan, waaronder de Belgische dioxinecrisis, toont duidelijk aan dat de EG-wetgeving betreffende de voedselveiligheid opnieuw moet worden bezien en versterkt om het vertrouwen van de consument, niet alleen in de veiligheid van het voedsel, maar ook in de hiervoor verantwoordelijke autoriteiten, te herstellen.

Het Witboek over voedselveiligheid dat de Commissie in januari gepresenteerd heeft, bevat een aantal maatregelen om bovengenoemde crisissituaties in de toekomst te voorkomen. In de bijlage bij het Witboek wordt een actieplan met 84 concrete maatregelen (vooral wetgevingsvoorstellen) voorgesteld. Deze maatregelen hebben tot doel het regelgevend kader voor de gehele voedselketen te verbeteren en te versterken.

Momenteel werkt de Raad aan zijn reactie op het Witboek en ziet hij ernaar uit om zich met het Europees Parlement over de specifieke Commissievoorstellen te buigen en aldus tot een alomvattend en samenhangend wetgevend kader te komen waarbinnen de overeengekomen doelstellingen zullen worden verwezenlijkt.

De specifiek in de vragen gesignaleerde kwesties in verband met de voedselveiligheid, namelijk het regelgevend kader voor de samenstelling van veevoeder en van contaminanten, de regelgeving betreffende de verplichte melding aan de EU-autoriteiten van gevallen van besmetting van veevoeder en het gebruik van slachtafval, zullen alle behandeld worden in het kader van de wetgevingsvoorstellen van de Commissie.

Er moet nagedacht worden over de eventuele invoering van een positieve lijst van voor gebruik in veevoeder toegestane ingrediënten, in het bijzonder met het oog op een betere bescherming van de consument. De stoffen die al dan niet gebruikt mogen worden bij de productie van diervoeder, met inbegrip van dierlijke bijproducten, moeten duidelijk omschreven worden. De voordelen en de haalbaarheid van een positieve lijst van voedermiddelen op middellange termijn zullen bekeken worden. Op korte termijn moet men zich baseren op de huidige negatieve lijst, die de Commissie evenwel voorstelt uit te breiden.

Wat de kwestie van slib in veevoeder betreft, heeft Commissielid Byrne de Raad Landbouw geïnformeerd over problemen die gerezen zijn bij de interpretatie van de verschillende taalversies van Beschikking nr. 516/91 van de Commissie, die beoogt het gebruik van slib in veevoeder te verbieden. De Raad heeft nota genomen van de maatregelen die de Commissie getroffen heeft om in dezen duidelijkheid te scheppen en het verbod te bevestigen.