Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0209/00 van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Commissie. Invoer van levende dieren vanuit derde landen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0209/00 van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Commissie. Invoer van levende dieren vanuit derde landen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0209/00 van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Commissie. Invoer van levende dieren vanuit derde landen.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0162 - 0162


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0209/00

van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Commissie

(4 februari 2000)

Betreft: Invoer van levende dieren vanuit derde landen

In oktober 1999 publiceerde de Commissie een verslag waaruit bleek dat aan bepaalde Italiaanse grenscontroleposten vaak niet wordt toegezien op de naleving van de regels van richtlijn 91/628/EEG van de Raad van 19 november 1991 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer(1) (zoals gewijzigd bij richtlijn 95/29/EG van de Raad van 29 juni 1995(2) met betrekking tot levende dieren die de Europese Unie binnenkomen uit derde landen. Ook hebben dierenbeschermingsorganisaties melding gemaakt van schendingen van de regelgeving ter bescherming van dieren aan de grenscontrolepost Gonzia.

Is de Commissie voornemens nu de goedkeuring voor Gonzia als grenscontrolepost in te trekken?

Is de Commissie voornemens de schendingsprocedure krachtens artikel 226 te starten in verband met het tekortschietende toezicht op de naleving van de bepalingen van richtlijn 91/628/EEG (zoals gewijzigd bij richtlijn 95/29/EG) aan bepaalde Italiaanse grenscontroleposten?

(1) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 17.

(2) PB L 148 van 30.6.1995, blz. 52.

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(28 maart 2000)

De Commissie is er zich bewust van dat er zich in verband met het ontoereikende toezicht op de naleving van Richtlijn 91/628/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 95/29/EG van de Raad van 29 juni 1995 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, problemen bij de grenscontrolepost Gorizia (Italië) voordoen. Uit de verslagen van haar veterinaire inspectie en uit klachten van dierenbeschermingsorganisaties komt eveneens naar voren dat er zich op dit gebied problemen blijven voordoen.

In de afgelopen vijf jaar is er een vijftal veterinaire inspecties uitgevoerd bij de Italiaanse grenscontroleposten Gorizia en Prosseco-Fernetti. In het verslag over Gorizia, dat betrekking heeft op een in juli 1999 uitgevoerde inspectie, is niet de aanbeveling gedaan om de goedkeuring voor de invoer van levende dieren in te trekken. Er is evenmin voorzien in een intrekking van de goedkeuring voor Gorizia om als grenscontrolepost te fungeren, daar hierdoor niet voorkomen kan worden dat er bij het vervoer gebruik wordt gemaakt van andere routes.

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten bij verscheidene gelegenheden aangesproken op het ontoereikende toezicht op de naleving van de nationale wetgeving ter omzetting van de voorschriften uit Richtlijn 91/628/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 95/29/EG. Hoewel er bij een aantal gelegenheden in het verleden gedurende korte tijd enige verbetering is geconstateerd, blijkt niettemin dat het vervoer van de betrokken dieren veelal nog steeds plaatsvindt zonder dat daarbij in voldoende mate rekening wordt gehouden met de voorschriften inzake het welzijn van dieren.

De Commissie zal te zijner tijd beslissen of er in verband met het feit dat Italië in gebreke blijft bij het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de richtlijnen ten aanzien van het vervoer van dieren op grond van artikel 226 (ex artikel 169) een inbreukprocedure zal worden ingeleid.