Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0178/00 van Erik Meijer (GUE/NGL) en Helmuth Markov (GUE/NGL) aan de Commissie. Het staken van de treindienst tussen Nederland en Duitsland na het opknappen TEN-traject Nieuweschans ‐ Weener.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0178/00 van Erik Meijer (GUE/NGL) en Helmuth Markov (GUE/NGL) aan de Commissie. Het staken van de treindienst tussen Nederland en Duitsland na het opknappen TEN-traject Nieuweschans ‐ Weener.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0178/00 van Erik Meijer (GUE/NGL) en Helmuth Markov (GUE/NGL) aan de Commissie. Het staken van de treindienst tussen Nederland en Duitsland na het opknappen TEN-traject Nieuweschans ‐ Weener.

Publicatieblad Nr. 330 E van 21/11/2000 blz. 0098 - 0099


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0178/00

van Erik Meijer (GUE/NGL) en Helmuth Markov (GUE/NGL) aan de Commissie

(31 januari 2000)

Betreft: Het staken van de treindienst tussen Nederland en Duitsland na het opknappen TEN-traject Nieuweschans Weener

1. Is het de Commissie bekend dat het personenvervoer per spoor tussen Groningen (Nederland) en Bremen (Duitsland) tot nu toe beperkt is gebleven tot drie treinen per richting per dag en dat er zelfs sprake van is geweest om dit spoorwegtraject geheel op te heffen, waardoor er tussen de noordelijke delen van beide landen geen openbaar vervoer meer zou bestaan?

2. Is het de Commissie tevens bekend dat het voornaamste argument voor deze te beperkte dienstverlening jarenlang is geweest dat het spoorwegtraject tussen de grensplaatsen Nieuweschans (NL) en Weener (D, Niedersachsen) vervallen en eensporig is, waardoor de baanvaksnelheid plaatselijk beperkt moest blijven tot 30 km per uur, en dat het noodzakelijke herstel ervan niet rendabel werd geacht?

3. Kan de Commissie bevestigen dat het spoorverkeer op het grensbaanvak vanaf 1 april 2000 gedurende een half jaar geheel gestaakt wordt (met vervanging door bussen) omdat het verkommerde lijntje nu voor tenminste 16,5 miljoen eindelijk wordt opgeknapt, waardoor de snelheid kan worden verhoogd tot 120 km per uur, met uitzondering van de passage over de ten behoeve van de scheepsbouw uitneembare brug over de Ems tussen Papenburg en Leer, en dat de bekostiging van het Duitse deel mede plaatsvindt met gelden ten behoeve van de trans-Europese netwerken?

4. Is het de Commissie bekend dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) de huur van het tot nu toe gebruikte treinstel VT624 bij de Deutsche Bahn (DB) heeft opgezegd omdat de nieuwe regionale spoorwegmaatschappij NoordNed de dienst zou overnemen, maar dat NoordNed geen overeenstemming over subsidie heeft bereikt met de Nederlandse provincie Groningen en het Duitse land Niedersachsen en dat er ook geen dienstregeling voor de winterperiode 2000-2001 wordt aangevraagd bij de railbeheerders?

5. Wat denkt de Commissie te ondernemen om te voorkomen dat, als gevolg van het terugtrekken van de twee betrokken nationale spoorwegmaatschappijen en ontoereikende regionale subsidies, het personenverkeer op deze spoorbaan na de oplevering van het herstelwerk in oktober 2000 niet opnieuw wordt hervat, waardoor achteraf zou moeten worden geconcludeerd dat het opknappen van de TEN-verbinding overbodig was?

Aanvullend antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(30 maart 2000)

De Commissie is ervan op de hoogte dat de spoorweginfrastructuur van de 17 kilometer lange grensoverschrijdende spoorlijn Nieuweschans Weener Ihrhove, welke een onderdeel is van de lijn Groningen (Nederland) Leer (Duitsland), ontoereikend is en dat deze situatie een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het spoorwegvervoer, met name vanwege het feit dat voor dit traject een snelheidsbeperking geldt.

De Commissie kan bevestigen dat er plannen bestaan om de lijn Nieuweschans -Weener -Ihrhove dit jaar te moderniseren, en dat de totale kosten van de betrokken werkzaamheden geraamd zijn op 16,5 miljoen euro. De autoriteiten hebben de Commissie medegedeeld dat de werkzaamheden aan het Nederlandse gedeelte van het traject reeds zijn begonnen en dat zij tussen april 2000 en oktober 2000 aan Duitse zijde zullen worden uitgevoerd. Aan de werkzaamheden aan beide zijden van de grens wordt zowel in het kader van het Trans-Europese vervoersnetwerk als het Interreg-programma door de Gemeenschap financiële steun verleend.

De Nederlandse en Duitse autoriteiten hebben de Commissie ervan in kennis gesteld dat de Nederlandse onderneming Noordnet en de Duitse DB Regio op dit traject railvervoer zullen aanbieden, wanneer de modernisering van de infrastructuur voltooid is. Onderhandelingen hierover met de provincie Groningen en NoordNet aan de ene kant en Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen en DB Regio aan de andere zijn reeds in een vergevorderd stadium. Er zijn voorts onderhandelingen aan de gang tussen NoordNet en DB Regio over de samenwerking bij grensoverschrijdende dienstverlening.