Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0049/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Proces van Keulen: herziening van het Poseima-programma en de steun aan de biologische landbouw.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0049/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Proces van Keulen: herziening van het Poseima-programma en de steun aan de biologische landbouw.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0049/00 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Proces van Keulen: herziening van het Poseima-programma en de steun aan de biologische landbouw.

Publicatieblad Nr. 303 E van 24/10/2000 blz. 0132 - 0132


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0049/00

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(20 januari 2000)

Betreft: Proces van Keulen: herziening van het Poseima-programma en de steun aan de biologische landbouw

Verordening (EEG) nr. 1600/1992(1) voorziet niet in specifieke maatregelen voor de ontwikkeling van de biologische landbouwproductie op de Azoren. Deze bevindt zich nu pas in de beginfase.

Toch verdient dit soort activiteit de meeste aandacht, en dit om commerciële en ecologische redenen, maar ook tegen de achtergrond van de bevordering van de Azoren.

Acht de Commissie het niet nuttig dat deze verordening ook voorziet in specifieke maatregelen ter bevordering van dit type landbouw?

(1) PB L 173 van 27.6.1992, blz. 1.

Gecombineerd Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0038/00, E-0043/00, E-0044/00, E-0045/00, E-0046/00, E-0047/00, E-0048/00, E-0049/00, E-0050/00, E-0051/00 en E-0052/00

(28 februari 2000)

Het geachte parlementslid heeft een hele reeks vragen gesteld over het programma Poseima voor de Azoren.

Aan het verslag van de Commissie over de maatregelen ter uitvoering van artikel 299 (het vroegere artikel 227), lid 2, van het EG-Verdrag wordt nog gewerkt.

In dit stadium van de procedure kan de Commissie dus niet antwoorden op de vragen van het gachte Parlementslid over de inhoud van dit verslag; het moet immers eerst door de Commissie worden goedgekeurd.

Ten slotte is in het werkprogramma van de Commissie voor 2000 bepaald dat bij de Raad en het Parlement een verslag zal worden ingediend over de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira(1) (Poseima). Dit verslag over de landbouwsector van Poseima zal eventueel vergezeld gaan van voorstellen voor aanpassingen die nodig worden geacht om de doelstellingen van dit programma te verwezenlijken. Het geheel van de landbouwmaatregelen voor de Azoren zal in deze context worden onderzocht.

(1) PB L 173 van 27.6.1992.