Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2553/99 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. BTW op thuiszorg.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2553/99 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. BTW op thuiszorg.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2553/99 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. BTW op thuiszorg.

Publicatieblad Nr. 225 E van 08/08/2000 blz. 0162 - 0163


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2553/99

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(4 januari 2000)

Betreft: BTW op thuiszorg

Kan de Commissie mededelen hoeveel BTW er momenteel in elke lidstaat wordt geheven op de dienstverlening in de thuiszorg (voor gehandicapten, ouderen etc.)? Verschilt het BTW-percentage naar gelang van het soort dienstverlener (i.e. plaatselijke overheden, particuliere commerciële bedrijven, non-profit liefdadigheidsinstelligen, zelfstandigen, enz.)?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(10 februari 2000)

Overeenkomstig de zesde Richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting -gemeenschappelijk stelsel van belasting(1) verlenen de lidstaten een vrijstelling van BTW voor thuiszorg indien die voldoet aan de voorwaarden van artikel 13 van die Richtlijn, met name wanneer die dienst wordt verricht door publiekrechtelijke instellingen.

Bovendien kunnen de lidstaten een verlaagd tarief toepassen op het verrichten van diensten en het leveren van goederen door instellingen die door de lidstaten als instellingen van sociale aard worden erkend, en die zich bezighouden met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid, voor zover

die dienstverrichtingen geen vrijstelling genieten. Op dit ogenblik worden de volgende tarieven toegepast: België: 6 %, 21 %, vrijstelling; Denemarken: 25 %; Duitsland: 7 %; Griekenland: 8 %; Spanje: 7 %; Frankrijk: 20,6 %; Ierland: vrijstelling; Italië: 20 %; Luxemburg: 3 %, 15 %, vrijstelling; Nederland: 17,5 %; Oostenrijk: 0 %, 10 %; Portugal: 17 %; Finland: vrijstelling; Zweden: vrijstelling, 25 %; Verenigd Koninkrijk: vrijstelling. In de overige gevallen wordt het normale BTW-tarief toegepast.

Krachtens Richtlijn 1999/85/EG van de Raad van 22 oktober 1999 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat de mogelijkheid betreft om bij wijze van experiment op arbeidsintensieve diensten een verlaagd BTW-tarief toe te passen(2) kunnen de lidstaten die daartoe een verzoek hebben ingediend, eveneens van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2002 een verlaagd tarief op thuiszorg toepassen. Griekenland, Frankrijk, Italië en Portugal hebben een daartoe strekkend verzoek ingediend.

(1) PB L 145 van 13.6.1977.

(2) PB L 277 van 28.10.1999.