Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3291/98 van Jesús CABEZÓN ALONSO Huiselijk geweld

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3291/98 van Jesús CABEZÓN ALONSO Huiselijk geweld

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3291/98

van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie

(9 november 1998)

Betreft: Huiselijk geweld

Het aantal gevallen waarin vrouwen binnen het huwelijk worden mishandeld, is aanzienlijk toegenomen. In sommige lidstaten is dit geweld onderwerp van een brede maatschappelijke discussie of wordt het in verband gebracht met andere vormen van huiselijk geweld (mishandeling van kinderen).

Welke (onderzoeks) activiteiten lopen bij de Commissie of staan op stapel?

Antwoord van Mevr. Gradin namens de Commissie

(7 januari 1999)

De Commissie is zich bewust van de situatie op het gebied van het geweld waarvan met name vrouwen en kinderen in zowel de openbare als de privésfeer het slachtoffer zijn. Uitgaande van bepaalde nationale statistieken is zij er met name tevens van overtuigd dat deze situatie veel voorkomt en alarmerende proporties aanneemt. De Commissie is van oordeel dat dit een flagrante schending van de grondrechten vormt.

Met het feit dat geweld waarvan vrouwen en kinderen binnen het gezin het slachtoffer zijn, zich systematisch herhaalt, moet in de wetgeving van de lidstaten speciaal rekening worden gehouden. Sommige lidstaten hebben reeds initiatieven genomen in het specifieke geval van geweld binnen het gezin, met inbegrip van verkrachting binnen het huwelijk.

Met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel ondersteunt de Commissie de strijd tegen geweld ten aanzien van vrouwen door een beleid ten gunste van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, dat erop is gericht deze dimensie op te nemen binnen al haar beleidsterreinen, communautaire programma's en acties, om zodoende de vrouwen de mogelijkheid te bieden om hun rechten, waaronder het recht om in een "ruimte van vrijheid en veiligheid" te leven, ten volle uit te oefenen.

Zij steunt in dit verband op basis van het Daphne-initiatief een aantal grensoverschrijdende projecten die op deze problematiek afgestemd zijn en bedoeld zijn om geweld te voorkomen, met name geweld binnen het gezin, en het ondersteunen van de slachtoffers door uitwisseling van informatie en ervaringen.

De Commissie heeft voorts een ontwerp voor een meerjarenprogramma voor Daphne (2000-2004)(1) goedgekeurd dat bedoeld is om de studies en de hierboven genoemde acties te verdiepen in nauwe samenwerking met de bevoegde verenigingskringen alsook met de betrokken plaatselijke nationale autoriteiten.

Verder is de Commissie voornemens tezamen met het Parlement, de lidstaten (met name de lidstaten die het voorzitterschap van de Raad uitoefenen) en de betrokken kringen in 1999 speciale evenementen op touw te zetten die neerkomen op een campagne waarbij alle geweld wordt bestreden. Een eerste conferentie vond reeds plaats in Wenen van 1 tot 4 december 1998. Het thema was de rol van de politie bij de bestrijding van geweld tegenover vrouwen. Voor volgend voorjaar is reeds een nieuwe conferentie gepland. Deze conferentie zal door het Duitse voorzitterschap van de Raad in samenwerking met de Commissie worden georganiseerd.

(1) PB C 259 van 18.8.1998.