Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2105/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Toxische wolk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2105/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Toxische wolk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2105/98 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Toxische wolk

Publicatieblad Nr. C 118 van 29/04/1999 blz. 0028


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2105/98

van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie

(10 juli 1998)

Betreft: Toxische wolk

De radioactieve wolk die over half Europa, o.a. Noord-Italië, is getrokken tussen 25 mei en 2 juni 1998, bleek uit Spanje afkomstig te zijn. Over de herkomst van de wolk bestond aanvankelijk de grootst mogelijke onzekerheid totdat Spanje heeft toegegeven dat er radioactiviteit was ontsnapt uit de "Acerinox"-hoogovens in Algeciras nabij Cadiz.

De oorzaak van de verontreiniging zou een bron van cesium 137 zijn die zich bevond onder het schroot waarmee de ovens worden gevoed. Er is inmiddels een internationale onderzoekscommissie ingesteld om duidelijkheid in deze zaak te brengen. Het in de lucht aanwezige cesiumniveau zou 2.000 keer zo hoog zijn geweest als de normale hoeveelheid. Sommige deskundigen beweren dat er geen enkel gevaar zou zijn voor mens of milieu.

De vraag aan de Commissie luidt of, ook al is er hoogst waarschijnlijk van acuut gevaar geen sprake geweest, zij kan garanderen dat er ook op langere termijn geen risico's bestaan. In de periode waarin de lucht vervuild is, heeft zich cesium afgezet op vruchtbomen en fruit in een hoeveelheid die, zoals gezegd, 2.000 keer zo hoog was als normaal.

Acht de Commissie ook in dit geval geen gevaar aanwezig voor degene die dit fruit eet?

Is het aanvaardbaar dat, waar het om een zo ernstig probleem gaat, pas vijftien dagen na het voorval dit ongeluk in de publiciteit is gekomen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(15 september 1998)

In Spanje en een aantal andere lidstaten bedroeg de dosis die door de inademing van verontreinigde lucht gedurende een week werd ontvangen wellicht ongeveer tien miljoenste van de dosislimiet voor personen uit de bevolking die is voorgeschreven in de basisnormen van 13 mei 1996 (Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren(1)). De momenteel beschikbare metingen laten geen enkele besmetting van fruit en groenten zien en op basis van de gemeten besmetting van de lucht hoeft niet voor een significante besmetting te worden gevreesd.

Volgens het verslag van de raad voor nucleaire veiligheid aan het Spaanse parlement is de termijn voor het doorgeven van de informatie hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de fabriek de kennisgeving heeft uitgesteld (gedurende ongeveer een week) totdat het bestaan en de omvang van het incident bevestigd waren. Vervolgens hebben de nationale autoriteiten de installatie geïnspecteerd en hebben zij de resultaten geëvalueerd alvorens de bevolking te informeren. De Commissie is van mening dat deze termijn niet bevredigend is en dat een onderzoek van de procedures noodzakelijk is.

(1) PB L 159 van 29.6.1996.