Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1248/98 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Dierenpaspoorten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1248/98 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Dierenpaspoorten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1248/98 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Dierenpaspoorten

Publicatieblad Nr. C 386 van 11/12/1998 blz. 0099


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1248/98

van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie

(29 april 1998)

Betreft: Dierenpaspoorten

Kan de Commissie mededelen of in andere lidstaten dierenpaspoorten worden gebruikt en, zo ja, wie de kosten draagt en hoeveel deze ongeveer bedragen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(27 mei 1998)

Krachtens artikel 3, eerste alinea, onder c), van Verordening (EG) 820/97 van de Raad van 21 april 1997 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten(1) maken dierpaspoorten deel uit van de identificatie- en registratieregeling voor runderen.

Dierpaspoorten zijn krachtens de communautaire regelgeving alleen van toepassing voor runderen en zij maken verplicht deel uit van de identificatie- en registratieregeling voor runderen in alle lidstaten.

Met betrekking tot de kosten moet worden verwezen naar artikel 9 van bovengenoemde verordening waarin staat dat "de lidstaten de kosten verbonden aan de in artikel 3 bedoelde systemen..... ten laste kunnen brengen van de...... houders". Voorts moet worden verwezen naar bijlage C, hoofdstuk I, bij Richtlijn 85/73/EEG van de Raad van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles zoals bedoeld in de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG en 91/496/EEG(2) (gewijzigd en geconsolideerd) met betrekking tot de financiering van de veterinaire inspecties en controles, waarin als algemene regel wordt gesteld dat de controles bij de oorsprong worden gefinancierd en dat een retributie moet worden geheven. Het toepassingsgebied, het niveau van de retributie, de uitvoeringsbepalingen en met name de omschrijving van de retributieplichtige, alsmede de uitzonderingsgevallen zijn evenwel nog niet vastgesteld. Binnen dat kader moeten de lidstaten voorlopig zelf de nodige voorschriften vaststellen op basis van de nationale regelgeving ter zake.

De Commissie beschikt niet over gegevens betreffende de daaraan verbonden kosten.

(1) PB L 117 van 7.5.1997.

(2) PB L 32 van 5.2.1985.