Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 760/98 van Peter TRUSCOTT aan de Commissie. GLB-kredieten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 760/98 van Peter TRUSCOTT aan de Commissie. GLB-kredieten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 760/98 van Peter TRUSCOTT aan de Commissie. GLB-kredieten

Publicatieblad Nr. C 304 van 02/10/1998 blz. 0155


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0760/98 van Peter Truscott (PSE) aan de Commissie (5 maart 1998)

Betreft: GLB-kredieten

Kan de Commissie mededelen welke mogelijkheden tot herstel er bestaan voor een boer uit mijn kiesdistrict Hertfordshire, die per ongeluk zijn ICAS-formulieren fout heeft ingevuld? Daarom ontvangt hij volgens het Britse Ministerie van Landbouw nu geen betaling voor het areaal in kwestie en over de oppervlakten waarvoor hij de formulieren correct heeft ingevuld, moet hij volgens de EEG-voorschriften een boete van 20% betalen. Bestaat er volgens de EEG-voorschriften geen clementie voor werkelijke vergissingen, die kunnen resulteren in onderbetaling?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (23 maart 1998)

Verordening (EEG) nr. 3887/92 van de Commissie van 23 december 1992 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen ((PB L 391 van 31.12.1992, blz. 36. )) voorziet in sancties voor die gevallen waarin boeren in een steunaanvraag "oppervlakten¨ een te grote oppervlakte aangeven of waarin aan bepaalde andere voorwaarden niet is voldaan.

Desalniettemin heeft de Commissie erkend dat hier in sommige gevallen flexibel mee moet worden omgegaan. Op grond van zowel Verordening (EEG) nr. 3887/92 van de Commissie als werkdocument VI/646/96 (een exemplaar hiervan zal rechtstreeks aan het Geachte Parlementslid en het Secretariaat van het Parlement worden toegezonden), mogen de lidstaten toestaan dat steunaanvragen "oppervlakten¨ zonder sanctie worden aangepast als sprake is van een echte vergissing die door de lidstaat als zodanig is erkend. Aangezien de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lidstaat ligt, kan de Commissie geen standpunt innemen met betrekking tot een specifiek geval.