Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 191/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Dubbele nationaliteit voor Italianen in België

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 191/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Dubbele nationaliteit voor Italianen in België

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 191/98 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Dubbele nationaliteit voor Italianen in België

Publicatieblad Nr. C 223 van 17/07/1998 blz. 0135


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0191/98 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (5 februari 1998)

Betreft: Dubbele nationaliteit voor Italianen in België

Bij de Overeenkomst van Straatsburg van 6 mei 1963 worden de gevallen van dubbele nationaliteit geregeld: in de praktijk houdt de overeenkomst in dat personen die hun nationaliteit al dan niet vrijwillig hebben verloren, deze terug kunnen krijgen, omdat wordt bepaald dat de diverse bepalingen in internationale overeenkomsten onverlet blijven.

Zo heeft het Protocol bij de Overeenkomst van Straatsburg bijvoorbeeld geleid tot de inwerkingtreding van het akkoord tussen Italië en Frankrijk en tussen Italië en Nederland, dat voorziet in de mogelijkheid van dubbele nationaliteit.

Kan de Commissie, ten einde de obstakels die het vrije verkeer belemmeren weg te nemen en het vrije verkeer van burgers effectief mogelijk te maken, de nodige maatregelen nemen opdat het Protocol van Straatsburg wordt uitgebreid tot de Europese landen waar veel Italianen wonen?

Kan er, vooral ook gezien de aanzienlijke omvang van de Italiaanse gemeenschap in België, voor worden gezorgd dat het Protocol van Straatsburg met spoed wordt uitgebreid tot de betrekkingen tussen België en Italië, opdat in België wonende Italiaanse burgers de gelegenheid krijgen om, als zij dat wensen, de formaliteiten voor het herkrijgen van hun oorspronkelijke nationaliteit te vervullen en tegelijkertijd ook de via vrijwillige naturalisatie verkregen Belgische nationaliteit te behouden?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (6 april 1998)

Volgens artikel 8 van het EG-Verdrag, is burger van de Unie een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit.

Volgens verklaring nr. 2 betreffende de nationaliteit van een lidstaat, gehecht aan de Slotakte van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt, telkens wanneer in het EG-Verdrag sprake is van onderdanen van de lidstaten, de vraag of een persoon de nationaliteit van deze of gene lidstaat bezit, uitsluitend geregeld door verwijzing naar het nationale recht van de betrokken staat.

Bijgevolg worden de voorwaarden voor het verkrijgen en het verliezen van de nationaliteit van een lidstaat door de betrokken lidstaat bepaald. Ook het sluiten van bilaterale of multilaterale overeenkomsten met betrekking tot de voorwaarden voor het verkrijgen en het verliezen van de nationaliteit behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten. Daarom heeft de Commissie niet het recht op te treden op de door het geachte parlementslid gewenste wijze.