Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4010/97 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Kwaliteitsnormen voor communautaire leisteen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4010/97 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Kwaliteitsnormen voor communautaire leisteen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4010/97 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) aan de Commissie (14 januari 1998)

Betreft: Kwaliteitsnormen voor communautaire leisteen

Momenteel is er op communautair niveau geen enkele norm die specifiek voorziet in kwaliteitscontroles voor binnen de EU geproduceerde leisteen, noch in controles op de kwaliteit van uit derde landen geïmporteerde leisteen.

Kan de Commissie mededelen welke maatregelen zij heeft getroffen of denkt te nemen om specifieke, geharmoniseerde controles op te zetten met betrekking tot de kwaliteit van binnen de EU geproduceerde leisteen en die van uit derde landen geïmporteerde leisteen?

Gecombineerd Antwoord op de schritftelijke vragen E-4006/97, E-4007/97 en E-4010/97 van de heer Bangemann namens de Commissie (6 februari 1998)

In haar verslag aan de Raad over de uitvoering van de conclusies van de Raad van 18 november 1993 over de niet-energetische winningsindustrie ((SEC (96) 852. )), heeft de Commissie geconstateerd dat de communautaire wetgeving in de problematiek van de milieukosten een veel minder belangrijke rol speelt dan de nationale of subnationale regelgeving. Hoewel zij het regionale belang van de sector en de mogelijkheid van steun uit de structuurfondsen niet wil uitsluiten, beschikt de Commissie niet over financiële instrumenten om dergelijke kosten te compenseren.

De Commissie heeft geen middelen om de producten van de leisteensector rechtstreeks te promoten; zij is overigens van oordeel dat dit in de eerste plaats een taak is van de beroepsorganisaties. Ze wijst erop dat acties op het gebied van beroepsopleiding, in samenwerking met andere betrokkenen uit de bouwwereld of zelfs de onderzoekssector, aan deze doelstelling kunnen bijdragen.

De tenuitvoerlegging van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten ((PB L 40 van 11.2.1989. )), waarbij de sector via de normalisatiewerkzaamheden betrokken is, zal waarschijnlijk een gunstig effect hebben op het imago van het product en op het internationale concurrentievermogen van de communautaire producenten. Ingevolge het positieve advies van het permanent comité voor de bouw, heeft de Commissie op 20 november 1997 Beschikking 97/808/EG gegeven, die betrekking heeft op een procedure voor de conformiteitsverklaring van deze producten, voor zover zij behoren tot de "bestratingsproducten en vloerafwerkingen¨ (floorings) ((PB L 331 van 3.12.1997. )).