Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3164/97 van Roberta ANGELILLI aan de Commissie. Aanvullingen op het jaarverslag van het CERA over het extremisme in Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3164/97 van Roberta ANGELILLI aan de Commissie. Aanvullingen op het jaarverslag van het CERA over het extremisme in Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3164/97 van Roberta Angelilli (NI) aan de Commissie (13 oktober 1997)

Betreft: Aanvullingen op het jaarverslag van het CERA over het extremisme in Europa

In mei 1997 publiceerde het Centrum voor onderzoek en actie op het gebied van racisme en antisemitisme met financiële steun van de Commissie een studie getiteld "Extremisme in Europa¨. Over dit verslag zijn reeds aan de Commissie tenminste twee parlementaire vragen gesteld, t.w. vraag P-1940/97 ((PB C 373 van 9.12.1998, blz. 160.)) en vraag E-2047/97 ((PB C 21 van 22.1.1998, blz. 136.)), waaruit bleek dat het verslag een vertekend beeld van de feiten geeft dat een belediging is voor politieke partijen of EU-lidstaten in hun geheel die ten onrechte worden beschuldigd van racisme en vreemdelingenhaat en van aanmoediging ervan. In antwoord op genoemde vragen wees de Commissie elke verantwoordelijkheid voor de publicatie af en preciseerde dat het niet om een officieel Commissiedocument ging, hoewel verschillende persorganen het als zodanig bij de publieke opinie hadden gepropageerd. Het reglement van de Commissie inzake bijstand bepaalt echter dat een voorwaarde voor het verkrijgen van morele steun van de Commissie is dat er geen sprake mag zijn van belediging van een deel van de publieke opinie in een of meer lidstaten, hetgeen ook stond in de richtsnoeren voor de indiening van projecten in verband met het Europees Jaar tegen het racisme. Het is dus logisch te veronderstellen dat dezelfde eis behalve voor morele steun ook moet gelden voor financiële steun.

Kan de Commissie derhalve mededelen:

1. of zij niet vindt dat de publicatie van het CERA voor een wetenschappelijke studie te veel elementen van politieke beoordeling omvat die personen en de waardigheid van organisaties en landen met een maar al te oppervlakkige beoordeling beledigen,

2. of de klachten naar aanleiding van de publicatie haar ertoe zullen brengen maatregelen te treffen, met name de opschorting van de aan het CERA toegewezen financiering,

3. hoe zij zal reageren op eventuele toekomstige verzoeken van het CERA om steun voor soortgelijke initiatieven?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (11 november 1997)

Het Europees Centrum voor onderzoek en actie op het gebied van racisme en antisemitisme (CERA) waarvan het Ondersteunend Comité is samengesteld uit de Voorzitter van het Parlement, de voormalig Voorzitter van de Commissie en de Secretaris-generaal van de Raad van Europa, ontvangt sedert 1993 naar aanleiding van de Resolutie van het Parlement van 21 april 1993 over de heropleving van racisme en vreemdelingenhaat in Europa en het gevaar van rechts-extremistisch geweld jaarlijks een voor projecten bestemd krediet dat in de begrotingspost B3-4114 wordt opgenomen.

Een in 1997 gesubsidieerde bijwerking van de door de geachte afgevaardigde genoemde publicatie zal vooral betrekking hebben op het moslimfundamentalisme en de netwerken daarvan in Europa. In deze uitgave zal het volgende worden vermeld: deze publicatie is op initiatief van CERA en met financiële steun van de Commissie tot stand gekomen. De hierin weergegeven opvattingen binden de Commissie en de overige communautaire instellingen niet en vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van CERA.

Er zij op gewezen dat op initiatief van het Parlement jaarlijks een hoog subsidiebedrag ten gunste van CERA in de begrotingspost "Maatregelen ter bestrijding van racisme¨ wordt opgenomen.