Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3134/97 van Giuseppe RAUTI aan de Commissie. Financiering van het project "Brianza per il Cuore" (steun aan de cardiologie in de Italiaanse provincie Brianza)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3134/97 van Giuseppe RAUTI aan de Commissie. Financiering van het project "Brianza per il Cuore" (steun aan de cardiologie in de Italiaanse provincie Brianza)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3134/97 van Giuseppe Rauti (NI) aan de Commissie (13 oktober 1997)

Betreft: Financiering van het project "Brianza per il Cuore¨ (steun aan de cardiologie in de Italiaanse provincie Brianza)

Is de Commissie op de hoogte van het bestaan van het project "Brianza per il Cuore¨, dat gesteund wordt door een vrijwilligersvereniging zonder winstoogmerk, die alle activiteiten met betrekking tot de cardiologie in de provincie Brianza wil coördineren en haar zetel in de stad Monza heeft?

Dit initiatief geniet niet alleen buitengewone belangstelling in een groot gebied, maar wordt door meer dan 5000 personen concreet gesteund, ontvangt actieve medewerking van het bekende lokaal "Il Cittadino¨, van de Rotary-club, van banken en bedrijven, en zal kunnen steunen op de voorzieningen van het ziekenhuis "San Gerardo¨ van Monza, dankzij de intensieve activiteiten die de arts Palmiro Boni en de accountant Della Torre momenteel ontplooien.

Is de Commissie bereid - gezien het bovenstaande en gezien het feit dat reeds op 3 oktober a.s. in Monza een studiebijeenkomst zal worden gehouden waaraan wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de gemeente, de regio en het ziekenhuis voor de voorbereiding van een reëel uitvoeringsproject - een subsidie of andere vormen van steun en aanmoediging te verstrekken, teneinde op zeer concrete en overtuigende wijze duidelijk te maken dat de communautaire solidariteit ook op concrete wijze tot uitdrukking moet komen, ten gunste van bevolkingsgroepen en gebieden waar concrete grootscheepse maatregelen van sociaal belang noodzakelijk zijn?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (1 december 1997)

Ondanks navraag bij Europese en Italiaanse organismen die werkzaam zijn op het gebied van hart- en vaatziekten hebben wij geen enkel bericht over het project "Brianza per il cuore¨ kunnen achterhalen.

Elk jaar wordt een werkprogramma inzake de bevordering van de gezondheid met de prioriteit voor het volgende jaar opgesteld en in het Publicatieblad bekend gemaakt. Rekening houdende met de prioriteiten en de grote lijnen van het actieprogramma worden de projecten onderworpen aan een evaluatieproces * dat ook de mening van het comité van het programma omvat * dat wordt afgesloten door een besluit van de Commissie betreffende de projecten die zij zal ondersteunen. Tijdens deze selectie wordt prioriteit verleend aan grootschalige projecten die een reële Europese toegevoegde waarde kunnen bieden.

Bij de laatste evaluatie (op 15 september 1997) van de projecten die in het kader van dit programma waren ingediend, was geen project aangaande een op 3 oktober 1997 te houden seminar ingestuurd en kon derhalve ook niet in overweging worden genomen.