Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3131/97 van Raimo ILASKIVI aan de Commissie. Afmetingen van zitplaatsen voor luchtreizigers

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3131/97 van Raimo ILASKIVI aan de Commissie. Afmetingen van zitplaatsen voor luchtreizigers

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3131/97 van Raimo Ilaskivi (PPE) aan de Commissie (13 oktober 1997)

Betreft: Afmetingen van zitplaatsen voor luchtreizigers

In mijn vraag van 24 maart 1997 aan de Commissie (E-1118/97 ((PB C 367 van 4.12.1997, blz. 80. ))) stelde ik voor om een richtlijn in te voeren inzake de minimaal beschikbare ruimte voor luchtreizigers. Als argumenten hiervoor verwees ik onder meer naar de gezondheidsaspecten.

In het antwoord van commissaris Neil Kinnock werd gezegd dat een dergelijke richtlijn niet noodzakelijk is. Wel zal de Commissie "deze aangelegenheid dan ook in haar regelmatige contacten met de betrokken ondernemers naar voren brengen¨.

Het afgelopen jaar hebben bepaalde luchtvaartmaatschappijen de beenruimte in de toeristenklasse verkleind. In de VS is echter uit een medisch onderzoek gebleken dat er wel degelijk gezondheidsrisico's bestaan. Hierbij is onder andere gewezen op een aantal gevallen waarbij infarcten zijn voorgekomen.

Heeft de Commissie contact gehad met de in haar antwoord genoemde ondernemers en zo ja met welk resultaat en welke maatregelen gaat de Commissie nemen ter voorkoming van de steeds duidelijker aangetoonde gezondheidsrisico's?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (11 december 1997)

Evenals het geachte Parlementslid is de Commissie bezorgd over de gezondheid en de veiligheid van eenieder die bij het reizen per vliegtuig betrokken is, of het nu om het luchtvaartpersoneel zelf dan wel om de passagiers gaat. In de communautaire wetgeving zijn reeds veiligheidsnormen vastgesteld voor vliegtuigen die door de maatschappijen uit de Gemeenschap worden geëxploiteerd en de Commissie toont zich tevreden over de algemene veiligheid van deze toestellen.

In verband met de strikte evacuatievoorschriften gelden er bepaalde minimumspecificaties voor de afmetingen van de zitplaatsen in vliegtuigen. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat dit voornamelijk een kwestie van comfort is en zij gelooft niet dat het noodzakelijk of mogelijk is om wetgeving voor te stellen op grond van de bepalingen inzake veiligheid zoals die in het EG-Verdrag zijn vastgelegd.

Het steeds grotere dienstenpakket dat door de touroperators en de zonder "franje¨ werkende luchtvaartmaatschappijen wordt aangeboden wordt tot op zekere hoogte bepaald door de mogelijkheid om zoveel mogelijk passagiers per vlucht te vervoeren, hetgeen van invloed kan zijn op het individueel comfort van de reizigers. De luchtreizigers zullen zelf een afweging moeten maken tussen de door hen te betalen prijs en het geboden comfort.

Zolang als de Commissie geen redenen ziet om zich over de veiligheidsaspecten bezorgd te maken zal zij geen voorstellen terzake indienen. Niettemin zal zij de desbetreffende exploitanten op de hoogte blijven stellen van de bezorgdheid waarvan men haar deelgenoot heeft gemaakt, doch de exploitanten zelf zullen met het oog op hun eigen commerciële belangen daaraan de nodige aandacht moeten schenken.