Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2770/97 van Mark WATTS aan de Commissie. Gebruik van 6 meter brede keerstroken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2770/97 van Mark WATTS aan de Commissie. Gebruik van 6 meter brede keerstroken

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2770/97 van Mark Watts (PSE) aan de Commissie (1 september 1997)

Betreft: Gebruik van 6 meter brede keerstroken

Kan de Commissie advies geven over de mogelijkheden om in het kader van het uit de productie nemen van bouwland keerstroken en veldzomen van zes meter breed toe te passen.

Kennelijk is uit hoofde van de thans voor het uit gebruik nemen van bouwland geldende regeling een breedte van 20 meter vereist, hetgeen vaak betekent dat tal van kleine landbouwbedrijven het programma niet kunnen uitvoeren.

Is het mogelijk de regels voor het uit gebruik nemen van bouwland te wijzigen zodat zij het gebruik van keerstroken en veldzomen omvatten, en zo ja, op welke termijn kunnen deze wijzigingen waarschijnlijk worden aangebracht?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (15 september 1997)

Het verplicht uit de productie nemen van bouwland heeft ten doel de beheersing van de productie van granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen te verzekeren.

In het algemeen zijn de uit de productie genomen percelen de minst productieve. De minimumbreedte van 20 meter is vastgesteld om te voorkomen dat alleen de veldzomen, die van nature een lagere productiviteit hebben, voor de verplichte braaklegging worden aangewezen.

De Commissie is niet voornemens de bepalingen terzake te wijzigen, temeer daar de door het geachte Parlementslid vermelde problemen van kleine landbouwbedrijven zich niet voordoen, aangezien de kleine producenten volgens de communautaire regeling zijn vrijgesteld van de verplichting tot braaklegging.