Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2278/97 van Luigi MORETTI aan dee Raad. Werkgelegenheid

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2278/97 van Luigi MORETTI aan dee Raad. Werkgelegenheid

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2278/97 van Luigi Moretti (NI) aan de Raad (18 juli 1997)

Betreft: Werkgelegenheid

De Europese Raad heeft in december 1993 in Brussel zijn steun gegeven aan een nieuwe sociaal-economische strategie om de plaag van de werkloosheid te bestrijden. In 1994 heeft de Europese Raad dat voornemen eerst in Korfoe en vervolgens in Essen bekrachtigd door zijn goedkeuring te hechten aan specifieke maatregelen houdende het bevorderen van initiatieven op regionaal en plaatselijk niveau die nieuwe arbeidsplaatsen kunnen opleveren.

De Commissie heeft met haar voorstel (COM(95)0250 def. van 13.6.1995 ((PB C 235 van 9.9.1995, blz. 8. )) dat streven een nieuwe impuls willen geven door een nieuw programma "ESSEN¨ op te zetten hetwelk bedoeld is om nieuwe bronnen van werkgelegenheid aan te boren.

Kan de Raad verklaren waarom dat programma geblokkeerd is en aangeven welke maatregelen hij overweegt te nemen?

Antwoord (7 november 1997)

De Commissie heeft op 19 juni 1995 aan de Raad een voorstel voorgelegd betreffende de activiteiten van de Commissie ter zake van analyse, onderzoek, samenwerking en actie op werkgelegenheidsgebeid (PB C 235/95).

Dit voorstel is door de Commissie gewijzigd in september 1996 (PB C 342/96). Dit laatste voorstel wordt thans bestudeerd door de instanties van de Raad.

De Geachte Afgevaardigde dient in kennis te worden gesteld van het feit dat in het licht van de resultaten van de Europese Raad van Amsterdam alle delegaties hebben meegedeeld de vaststelling van de voorgestelde actie in beginsel te kunnen steunen. Hoewel er op enig moment wellicht van blokkering sprake was, is de bestudering van de tekst van het besluit zelf door het Luxemburgse Voorzitterschap in juli laatstleden hervat. Er is goede hoop dat op korte termijn een besluit van de Raad op dit gebied kan worden aangenomen.