Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2204/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - transparantie van de toelating van novel-food-producten ten opzichte van het publiek

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2204/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - transparantie van de toelating van novel-food-producten ten opzichte van het publiek

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2204/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Raad (25 juni 1997)

Betreft: "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 - transparantie van de toelating van novel-food-producten ten opzichte van het publiek

1. Hoe zal de noodzakelijke transparantie en voorlichting van het publiek op den duur worden gewaarborgd?

2. Zullen de officiële raden voor consumentenaangelegenheden over alle toelatingen worden geïnformeerd?

3. Hoe wordt gewaarborgd dat deze kennisgeving volledig en zo spoedig mogelijk plaatsvindt?

Gecombineerd antwoord op schriftelijke vragen E-2192/97 en E-2204/97 (28 oktober 1997)

Onverminderd de nationale bepalingen terzake, wordt er bijvoorbeeld in artikel 5 van de door de Geachte Afgevaardigde genoemde verordening reeds bepaald dat een samenvatting van de mededelingen moet worden gepubliceerd. Dit geldt ook voor de besluiten die uit hoofde van artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening worden genomen.

Deze bepalingen moeten het de lidstaten gemakkelijker maken om zonodig artikel 12 van deze verordening ten uitvoer te leggen teneinde de handel in en het gebruik van een voedingsmiddel of voedselingrediënt dat gevaar voor de menselijke gezondheid kan opleveren, op zijn grondgebeid tijdelijk te schorsen of te beperken.

Ten slotte wordt er - onverminderd artikel 10 van de verordening, de nationale bepalingen terzake en in voorkomend geval artikel 22 van Richtlijn 90/220/EEG ((PB L 117 van 08.05.1990. )) - in artikel 14 bepaald dat de Commissie een verslag over de tenuitvoerlegging van de verordening moet indienen en toezicht moet houden op "het effect ervan op de consumentenvoorlichting¨.