Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1456/97 van Giovanni BURTONE aan de Commissie. Verenigbaarheid verordening (EEG) 2078/92 met verordening (EEG) 2080/92

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1456/97 van Giovanni BURTONE aan de Commissie. Verenigbaarheid verordening (EEG) 2078/92 met verordening (EEG) 2080/92

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1456/97 van Giovanni Burtone (PPE) aan de Commissie (23 april 1997)

Betreft: Verenigbaarheid verordening (EEG) 2078/92 met verordening (EEG) 2080/92

Een landbouwer heeft premies ontvangen uit hoofde van verordening (EEG) 2078/92 ((PB L 215 van 30.7.1992, blz. 85. )). Toen verordening (EEG) 2080/92 ((PB L 215 van 30.7.1992, blz. 96. )) werd uitgevaardigd diende dezelfde landbouwer een bebossingsproject in dat twee percelen (graan en gras) omvatte waarvoor ook al steun was aangevraagd uit hoofde van verordening (EEG) 2078/92.

1. Bestaat er volgens de Europese Commissie onverenigbaarheid tussen beide verordeningen en heeft in het onderhavige geval de betrokken landbouwer al dan niet recht op beide steunmaatregelen?

2. Is het volgens de Commissie niet zo dat artikel 13, laatste lid, van verordening 746/96 elke mogelijke tegenstrijdigheid tussen de twee genoemde verordeningen uitsluit?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (28 mei 1997)

In artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 746/96, houdende bepalingen tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2078/92 staat vermeld: "voor eenzelfde verbintenis mag niet zowel steun in het kader van Verordening (EEG) nr. 2078/92 als steun in het kader van een andere communautaire steunregeling worden uitgekeerd¨. In lid 2 is echter bepaald dat de verschillende steunbedragen in het kader van bovenvermelde verordening onderling en met andere communautaire steun gecombineerd kunnen worden, voor zover de voorwaarden waaraan op grond van de verschillende verbintenissen moet worden voldaan elkaar aanvullen en onderling verenigbaar zijn. Hoewel echter in de tweede alinea van lid 2 staat dat bij de bepaling van de steun rekening moet worden gehouden met een dergelijke combinatie, sluit de laatste zin van lid 2 uit dat steun die wordt toegekend om grond voor lange tijd uit productie te nemen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder f), van Verordening (EEG) nr. 2078/92, gecumuleerd wordt met een compensatie voor inkomensverliezen in het kader van bebossing in de zin van Verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad.

Het laatste streepje van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 746/96 geeft geen uitsluitsel inzake de verenigbaarheid van de bewuste twee verordeningen maar geeft wel de voorwaarden aan voor de omzetting van een in het kader van Verordening (EEG) nr. 2078/92 aangegane verbintenis in een verbintenis tot bebossing in het kader van Verordening (EEG) nr. 2080/92. Wanneer een dergelijke omzetting plaatsvindt, behoeft de begunstigde de uit hoofde van de verbintenis in het kader van Verordening (EEG) nr. 2078/92 ontvangen steun niet terug te betalen.

Gezien het voorgaande is het duidelijk dat de verenigbaarheid van deze twee verordeningen niet uitdrukkelijk uitgesloten is, maar dat daarbij wel rekening moet worden gehouden met de in Verordening (EG) nr. 746/96 vermelde algemene en specifieke voorwaarden voor combinatie van steun.