Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1140/97 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Schending van de communautaire normen bij de vuilstort van Ca Gualdo (provincie Pesaro)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1140/97 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Schending van de communautaire normen bij de vuilstort van Ca Gualdo (provincie Pesaro)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1140/97 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (24 maart 1997)

Betreft: Schending van de communautaire normen bij de vuilstort van Ca Gualdo (provincie Pesaro)

Aangezien in de gemeente Ca Gualdo in de provincie Pesaro in de regio Marche toestemming is verleend voor een vuilstort die gefinancierd wordt door de EEG overeenkomstig doelstelling 5b, zonder dat voor dit project een volgens richtlijn 85/337/EEG ((PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.)) verplichte milieu-effectrapportage heeft plaatsgevonden;

overwegende dat dit project, zoals dat er nu ligt, strijdig is met alle bepalingen van genoemde richtlijn en bovendien de gezondheid van de burgers in gevaar brengt;

luidt de vraag aan de Commissie:

1. hoe zij denkt op te treden tegen deze openlijke schending van de communautaire normen inzake milieu-effectrapportage nadat zij inmiddels het geld heeft gefourneerd dat gebruikt kan worden voor deze geplande vuilstort;

2. of zij niet voornemens is om de regio Marche te vragen naar de motieven die haar hebben gebracht tot deze onmiskenbare schending van de criteria voor toepassing van doelstelling 5b.

Antwoord van.mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (22 mei 1997)

Het "enig programmeringsdocument¨ betreffende doelstelling 5b 1994-1999 voor de regio Marche voorziet in de totstandbrenging van een installatie voor de verwerking van bijzonder, toxisch of gevaarlijk industrieel afval.

Deze installatie zal onder andere bestaan uit een sorteer- en verwerkingscentrum en een stortplaats voor de restfractie die niet kan worden hergebruikt.

Het voorlopige plan zal door de regionale technische instanties worden beoordeeld en moet door de gouverneur van de regio Marche worden goedgekeurd. Volgens het rapport over de uitvoering van het enig programmeringsdocument betreffende doelstelling 5b voor de regio Marche en de door de regionale instanties verstrekte informatie is het plan voor de stortplaats waarin is voorzien bij maatregel 3.1.2A nog niet goedgekeurd. Tot dusver heeft de regio alleen over de locatie een besluit genomen, op basis van het voorstel van de provincie.

Overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG ((PB L 175 van 5.7.1985. )) betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten moet voor plannen voor installaties voor de verwijdering van toxische en gevaarlijke afvalstoffen een milieueffectrapportage plaatsvinden voordat een vergunning kan worden afgegeven. De Commissie zal erop toezien dat genoemde richtlijn wordt nageleefd.