Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 894/97 van Johanna MAIJ-WEGGEN aan dee Raad. VN-Commissie voor de rechten van de mens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 894/97 van Johanna MAIJ-WEGGEN aan dee Raad. VN-Commissie voor de rechten van de mens

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0894/97 van Johanna Maij-Weggen (PPE) aan de Raad (11 maart 1997)

Betreft: VN-Commissie voor de rechten van de mens

De VN-Commissie voor de rechten van de mens vergadert van 10 maart t/m 18 april 1997 in Genève.

Kan de Raad precies meedelen wat hij aldaar heeft ingebracht ten aanzien van Turkije, Algerije, Columbia, Indonesië/Oost-Timor, Nigeria en Birma en op welke wijze hij bij zijn inbreng rekening heeft gehouden met de standpunten van het Europees Parlement?

Antwoord (25 september 1997)

Ik kan het Geachte Lid van het Europees Parlement verzekeren dat de Raad bij de voorbereiding van de zitting van de Commissie voor de rechten van de mens van dit jaar - de 53e - nota heeft genomen en gebruik heeft gemaakt van de door het Europees Parlement in zijn vergaderperiode van 17 tot en met 21 februari 1997 aangenomen resolutie.

Dit jaar heeft de Europese Unie het voortouw genomen voor specifieke resoluties over de landen Oost-Timor, Iran, Irak, Myanmar (Birma), Nigeria en Zaïre. Alle door toedoen van de Europese Unie tot stand gekomen resoluties zijn goedgekeurd. Voorts is met behulp van de lidstaten een VN-enquêtecommissie naar de moordpartijen in Oost-Zaïre ingesteld.

Bovendien heeft de Raad onder punt 10 (Schendingen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waar ook ter wereld) uitdrukking gegeven aan zijn bezorgheid over de situatie van de rechten van de mens in een groot aantal landen, waaronder de door het Geachte Parlementslid vermelde landen Algerije, Colombia, Indonesië en Turkije.

Het geval Turkije is behandeld in deel vier (landen op weg naar democratie) van de bijdrage door Nederland namens de EU, waarin melding werd gemaakt van het feit dat de situatie van de mensenrechten in Turkije ondanks de goede bedoelingen van de regering tot grote bezorgheid aanleiding blijft geven.

Met betrekking tot Algerije wordt in een alinea van de verklaring over de landensituaties volledige eerbiediging van de mensenrechten geëist en een dringend beroep op de Algerijnse Regering gedaan om de voorwaarden te scheppen voor een democratiseringsproces en voor stabiliteit en vrede in het land.

Inzake Colombia heeft de Europese Unie zich bezorgd getoond over de ernstige toestand van de mensenrechten en het humanitaire recht in dat land, en de Colombiaanse autoriteiten opgeroepen zich in te zetten voor verbetering van hun conduitestaat op het gebied van de mensenrechten, en onder andere samen te werken met internationale organisaties. Ook heeft de Unie bijgedragen aan de verklaring van de Voorzitter van de commissie voor de rechten van de mens, waarin onder meer de opening (in april 1997) van het VN-Hoge Commissariaat voor de rechten van de mens in Colombia wordt verwelkomd.

In de mede door toedoen van de EU totstandgekomen resolutie over Indonesië/Oost-Timor en in haar verklaring over Indonesië heeft de Unie uitdrukking gegeven aan haar grote bezorgdheid over de beperkte vooruitgang die door de Indonesische Regering is geboekt bij het nakomen van haar beloften de mensenrechten in Oost-Timor te bevorderen. Voorts werd de regering van Indonesië er overeenkomstig de visie van het Europees Parlement nogmaals toe aangespoord ervoor te zorgen dat de mensenrechten en de fundamentele vrijlating van het volk van Oost-Timor ten volle worden geëerbiedigd en onder meer een spoedige vrijlating van Oost-Timorese gevangenen te garanderen.

De Europese Unie blijft ten zeerste bezorgd over de situatie van de mensenrechten in Nigeria. Het zal het Geachte Parlementslid niet zijn ontgaan dat dit in de resolutie over Nigeria vrijlating van alle politieke gevangenen wordt geëist en het mandaat wordt omschreven voor de aanwijzing van een speciale rapporteur voor de mensenrechten in Nigeria.

Net als vorig jaar kon de EU-resolutie over de situatie van de rechten van de mens in Myanmar zonder stemming worden aangenomen. Zoals het Europees Parlement wel weet, blijft de Europese Unie ten zerste begaan met de situatie van de mensenrechten. Genoteerd zij ook dat de Europese Unie - buiten het kader van de Commissie voor de rechten van de mens - Myanmars SAP-status heeft ingetrokken.